Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Ľubietová - história v rýchlosti
zdroj: www.touristchannel.sk
pridané:
15.1.2005

Stará banská osada, v r. 1379 získala výsady kráľovského banského mesta. Leží v doline potoka Hutná na okraji Veporských vrchov. V stredoveku patrila do historického Zväzku siedmich stredoslovenských banských miest. Vzácne kovy - zlato a hlavne medená ruda - sa na okolí ťažili od 13. storočia až do polovice 17. stor. Slávu ľubietovského "medeného" baníctva propagujú vo svete viaceré vzácne minerály, ale predovšetkým Libethenit, objavený a prvýkrát opísaný v roku 1823, pomenovaný podľa starého nemeckého názvu mesta Ľubietová - Libethen. Ľubietovské banské haldy sú dodnes predmetom záujmu zberateľov minerálov.

Erárne bane na železnú rudu v Ľubietovej sa spomínajú (v dobových listinách) už v roku 1629. V r. 1692 ťažiar Filip Kropf tu postavil prvú vysokú pec v Uhorsku, zriadil pri nej zlieváreň, vyrábal aj oceľ. Na zabezpečenie jej prevádzky prišli odborníci zo Sliezska - boli to lejári a špecialisti na výrobu drevených dúchadiel. Novú vysokú pec postavili v Ľubietovej začiatkom 18. storočia v období rákóciovských povstaní. Z tejto pece odliali súčiastky pre atmosferický parný stroj na čerpanie vody z baní - prvý na Slovensku i na európskom kontinente - ktorý postavil v roku 1722 Angličan Izák Potter v Novej Bani.

Ďalšia fáza ľubietovského železiarstva sa začala v roku 1723, keď mesto Ľubietová a banskobystrickí mešťania postavili novú vysokú pec podľa saského vzoru. Surové železo z tejto pece sa spracúvalo v hámri v Kostiviarskej, od roku 1790 v hámroch vo Vajskovej a v Lopeji, keď hutnícky závod v Ľubietovej prevzal erár. Ľubietovské surové železo bolo zvlášť vhodné na výrobu odliatkov. Zlieváreň pri vysokej peci v roku 1867 vyrábala kotly, rúry, mreže, nádoby. V roku 1896 prevádzkové zariadenie ľubietovskej železiarne pozostávalo z vysokej pece, parného kotla a stroja, predhrievača vzduchu, pracovného stroja, fúkača s vodným kolesom - závod bol podriadený železiarni v Podbrezovej. Erár odstavil vysokú pec a zlieváreň v roku 1909.


Haldy na ložisku Podlipa

Pozostatky ľubietovskej železiarne - základy a zvyšky muriva vysokej pece a výrobných budov - sa nachádzajú v dolnej časti obce, nazývanej Huta. Banské mestečko Ľubietová je zasadené do zelene ovocných záhrad a okolitej prírody. Malebný kolorit námestia a priľahlých uličiek dotvára niekoľko pamätihodností:

- dom Márie Terézie z 18. storočia,
- výstavný mestský dom s mestským znakom,
- rímskokatolícky kostol pôvodne gotický, prestavaný v r. 1780, obohnaný múrom,
- evanjelický kostol z r. 1805, s liatinovou ohradou pred oltárom, s klasicistickými svietnikmi s postavami baníkov,
- aliatinové kríže a ná-hrobky na evanjelickom cintoríne,
- v budove Obecného úradu je muzeálna miestnosť.

touristchannel.sk