Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Krompachy
zdroj: www.referaty.sk
pridané:
21.12.2005

Prvý hodnoverný písomný doklad o existecii Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majektom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a pod., ale aj o rinčaní zbraní. Krátke obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre pokojný rozvoj. napriek tomu v 16. storočí už býva v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok a prichádzajú aj bohaté kupecké rodiny. Dôležitým medzníkom je rok 1602, kedy po dohode so zemepánom bola poddanská práca nahradená odvádzaním poplatkov a odvtedy sa Krompachy považovali za slobodné kráľovské mesto.

Rok 1670 bol poznamenaný vpádom kurucov. V tom období sa stáva miestnym zemepánom rod Csákyovcov. V súsislosti s epidémiou cholery v roku 1831 vypukli 3 spišské sedliacke povstania. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb z Krompách a okolia.

Prelom v priemyselnom rozvoji znamenalo vybudovanie modernej železiarne a valcovne Ľ. Trangousom a ďalšími podnikateľmi v roku 1841. Neskôr, v roku 1848, sa A.V.Csáky zrieka všetkých zemepánskych práv a nárokov voči mestu. Najväčší rozmach dosahuje mesto a železiareň na prelome 19. a 20. storočia. V tom čase zamestnáva krompašská železiareň okolo 3500 ľudí (pri 6500 obyvateľoch mesta) produkciou 85 tis. ton surového železa a vyše 100 tis. ton ocele bola najväčšou železiarňou v Uhorsku! V dôsledku ekonomickej krízy a sociálneho úpadku po I. svetovej vojne, ako i maďarsko-československého zápasu o Slovensko, sa vyhrotila aj politická situácia v Krompachoch. Výsledkom konkurenčného zápasu pri deľbe záujmových sfér v novej ČSR bolo rozhodnutie o likvidácii železiarne.

Tragické krviprelievanie v roku 1921 známe ako 'Krompašská vzbura', už na osude fabriky nič neznenilo. Po demontovaní železiarne v roku 1923 nastalo obdobie vysťahovalectva a biedy.

V roku 1948 sa začal budovať elektrotechnický závod. Prevádzka v medenej hute bola obnovená v roku 1951. Obidva závody sú dodnes nosnými piliermi života a všestrannej vybavenosti mesta.

referaty.sk