Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Predvojnové korene krízy ťažby ostatných rúd na Slovensku
zdroj:
Rudné baníctvo na Slovensku v r. 1918-1938, Zdeněk Němec
pridané:
2.6.2005

Predvojnové korene krízy ťažby ostatných rúd na Slovensku

Vývoj dolovania medených rúd na Slovensku mal rovnako krízový ráz, ktorého obrodný charakter sa v prvej polovici dvadsiatych rokov nedal ani tušiť. Korene úpadku kedysi slávnej slovenskej medenorudnej produkcie spočívajú takisto v 19. storočí. Rozvoj elektrotechnického, strojárenského a zbrojárskeho priemyslu v druhej polovici 19. storočia a neskoršie i rozvoj výroby automobilov, lietadiel a nových chemických prípravkov vyvolával vo svete vzrastajúcu potrebu farebných kovov. Z nich najproblematickejšie sa azda vyvíjala výroba a distribúcia medi.

V 80. rokoch minulého storočia sa mimoriadne rozvinula ťažba medených rúd v bohatých a kvalitných ložiskách severnej Ameriky (Kordillery) a tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny sa začal prvý nápor katanžskej medi na svetové trhy. Európski producenti sa dostávali do skľučujúceho tieňa ohromných množstiev americkej a neskoršie i africkej medi. Zatiaľ čo ročná výroba surovej medi sa v Európe pred vojnou pohybovala okolo 150.000 ton, len severoamerické huty produkovali viac ako 500.000 ton ročne. Rozsiahle zbrojenie a príprava na vojnu i sama svetová vojna nakrátko konzervovali dostatočný dopyt po európskej medi. Z tejto predvojnovej a vojnovej konjunktúry ťažilo najviac Nórsko, Švédsko a Rusko (spolu okolo 30.000 ton medi ročne).

V Nemecku (30.000 ton) mohli ešte popri veľkých mannsfeldských ložiskách začať s exploatáciou aj ostatných harzských bani (Rammelsberg) a bani v rýnskom Schiefergebirge. Pretože sa však dobývali rudy s nižším obsahom kovu, zvýšenie výroby čistej medi sa nedosiahlo. Napriek zbrojnej konjunktúre stagnovala ťažba rúd i v španiesko-portugalských baniach (ich huty vyrobili okolo 52.200 ton medi).

Konkurenčné účinky americkej medi sa prejavili i v Rakúsko - Uhorsku. Významnejšie rakúsko-uhorské medenorudné bane sa nachádzali v Soľnohradsku (Mitterberg), Bosne (Srebrenica), Slovinsku (Zavodnja) a na Slovensku. Tieto ložiská však boli zväčša niekoľko storočí otvorené, s nečistými rudami a nízkym obsahom kovu, ťažko dobývateľné a ich známy a dobývateľný rozsah nebol veľký. V rokoch 1860—1865 sa v monarchiivyrábalo asi 2500 ton medi ročne, do roku 1907 klesla produkcia na 1300 ton a až pred vojnou (1911) sa zvýšila na 2600 ton.

K zvýšeniu produkcie prispelo vystavanie huty v Dobšinej a v tej istej dobe vybudovanie úpravne a elektrolýzy v Krompachoch. Prechodný rozmach ťažby medených rúd za vojny vyvolala neukojená potreba zbrojárskeho priemyslu. Vzostup produkcie nezodpovedal skutočným možnostiam slovenských baní. Pretože obsah medi v slovenských rudách sa pohyboval na hranici rentability, závisel ďalší osud baní od trhových pomerov. V roku 1918 vzrástla svetová výroba medi na 1,413.00 ton oproti 973.000 ton pred vojnou (1913). Potom produkcia klesala, takže v roku 1921 klesla takmer na tretinu; vyťažilo sa 530.000 ton medi.

Pochopiteľne, prvou obeťou ničivého úpadku boli drobné bane, plne závislé od podmienok diktovaných poprednými svetovými medeno rudnými producentmi (v Spojených štátoch sa v roku 1922 vyrobilo vyše 210.000 ton medi). I v prípade medenorudnej produkcie na Slovensku zasiahli naviac osobitné vplyvy, vyvolané rozpadom Rakúsko-Uhorska, ktoré viedli až k praktickej likvidácii medenorudnej ťažby í hutného spracovania.

Dobývanie železného kýzu bolo tiež poznamenané úpadkom, ktorý sa začínal pomerne zreteľne už pred vojnou. Ťažba pyritu dosiahla vrchol v roku 1908 a od tej doby nezadržateľne klesala. Mimoriadna potreba pyritu za vojny a vylúčenie jeho dovozu zo zahraničia (1916—1917) napomohli prechodnému zvýšeniu produkcie. Vtedy sa začalo dobývať i v perneckej bani, obhospodarovanej vojenskou správou. Rozvoj ťažby v španielskych a talianskych baniach, zdokonaľovanie a zlacnenie dopravy postavilo pred slovenské pyritové bane ťažko prekonateľnú konkurenciu. A v tej dobe sa začali objavovať prvé známky vyčerpanosti kvalitnejších výskytov.

Rudné baníctvo na Slovensku v r. 1918-1938, Zdeněk Němec