Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Spätosť ťažby ortuťonosnej rudy s medzinárodnými trhovými pomermi
zdroj: Rudné baníctvo na Slovensku v r. 1918-1938, Zdeněk Němec
pridané:
25.4.2007

Ortuťová ruda, rumelka, sa v Československu dobývala výhradne na Slovensku a od roku 1921 v jedinej bani, pri Merníku. Komplexným využitím dobývaných rúd v Rudňanoch, spracovaním ortuťonosných kalov a prachu získavalo Vítkovické ťažiarstvo ortuť, ktorej množstvo mnohonásobne prevýšilo mernícku výrobu.

Porovnaníe na prvý pohľad ukazuje, že mernícka ťažba ortuťonosnej rudy nemala nijaké osobitné predpoklady. aby väžnejšie pôsobila na domáci odbyt. Jej vplyv na zahraničný trh nebol skoro nijaký, hoci časť zhutnenej rudy (technickej ortuti) sa vyvážala do Nemecka a Francúzska. Na vnútorný trh pôsobil predovšetkým dovoz ortuti z Talianska. Španielska, ale i z Nemecka.

Talianski a španielski producenti, ktorí si založilí dobre zorganizovanú a vplyvnú predajnú kanceláriu (kartel) "Mercurío europeo" (1927), v snahe zbaviť sa pribúdajúcich zásob. ponúkali ortuť za nízke ceny dumpingového charakteru. Československá výroba a predaj sa ím, pravdaže, museli prispôsobiť. Neskoršie nezhody medzi účastníkmi tohto ortuťovéhu kartelu viedli až k jeho úplnému rozkladu (1932). Tým sa uvoľnil prie

V rokoch 1931—1933 klesla cena dovážanej ortuti v Česko-slovensku zo 7476 Kč na 3208 Kč za metrický cent. Malé mernícke bane takému tlaku nemohli vzdorovať. Za podpory Obchodnej a živnostenskej komory v Košiciach si síce ešte vymohli zavedenie núteného odberu tuzemskej ortuti, ale príliš nízko stanovená povinná kvóta odberu (10% a neskoršie 30%) nemohla prevádzku v bani a hute udržať a zachrániť. Vo februári 1933 prevádzku v bani zastavili. Pokus o obnovenie ťažby na jar a hutnej produkcie na jeseň 1954 nepriniesol úspech, pretože mernícka baňa rýchlo strácala základné predpoklady pre výrobu.

Rudné baníctvo na Slovensku v r. 1918-1938, Zdeněk Němec