Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Kremnica - zakladacia listina mesta
zdroj: www.kremnica.sk
pridané:
26.10.2007

Karol z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Horvátska, Rame, Srbska, Halíče, Ladomorska Kumanska a Bulharska atď.

Všetkým v Kristu veriacím prítomným a budúcim, ktorí prítomní listinu v známosť vezmú, spása vo všech Spasiteľovi. Kráľovská výsosť z povolania prijatej správy krajinskej má sa starať o to, aby mali poddaní istý zákon, žeby neboli nad svoje výsady obtažení, jako je vyslovené v kráľovskom povolení. Preto chceme dať týmto na vedomie všetkým, že my pozorujúc, že kráľova sláva stále raste, a pribúdza v množstve ľudí všetkým naším hosťom, ktorí sa shromaždili a majú sa shromaždiť ku Kremnychbane, zo zvláštnej milosti kráľovskej štedrosti na jednohlasnú radu veľkňazov a veľmožov našeho kráľovstva povolili sme toto večnej slobody predprávo.

Aby tí istí hostia naše z tej istej Kremnychbane mali slobodného práva k obrábaniu a užívaniu dvoch míl zemy lebo lesov neobývaných im susedných a s nimi sa týkajúcich, našemu darovaniu podriadených bez urážky iného práva. Ďalej aby si volili z pomedzi seba rychtára čili sudcu a prísažných, ktorých chcú, podľa ich slobodnej vôle. Ďalej, aby neboli povinní predstaviť sa pred súd nikoho iného len pred súd svojho, na ten čas ustanoveného rychtára, vo všetkých záležitostiach, ktorý jestli by bol vo vysluhovaní pravdy voči niektorého spoluhosťa svojeho povrchným lebo lenivým , vtedy má sa na skutku sám rychtár a nie hostia, predvolať pred náš kráľovský súd.

Ďalej nik nesmie nikde v kráľovstve našom tých istých hosťov lebo niekoho z nich zatknúť, pre ich vlastné lebo ktorých koľvek iných dlžoby, len keď už prv tamže svojim rychtárom sú ak požiadani, aby vrátili dlžoby. V iných však ti istí naši hostia majú užívať tie isté slobody, ktoré užívajú hostia Kutunbane ( Kutnej Hory ) českého kráľovstva. Ktorej veci na pamiatku a večné posilnenie povolili sme prítomnú našu listinu výsadnú, potvrdenú našou dvojitou, novou a hodnovernou pečaťou.

Dané cez ruky znamenitého muž majstra Andreja prepošta belohradnej cirkvi, pod kancelára našeho milého a verného 16. Novembra r. pána 1328, podobne v 28. pánovia našeho, keď ctihodní v Kristu, otcovia a páni biskupi šťastne spravovali Božie cirkvy, brat Ladislav kaločské arcibiskupstvo, kancelár našeho dvora, Benedikt čadanskú, Mikuláš rábsku, Juraj sriemsku, Ladislav pätikostolskú, brat Peter bosanksú, Vavrinec vacovskú, Andrej sedmohradskú, Henrich vesprimskú, Čanadín jágerskú, Ladislav záhrabskú a Meško nitrianskú boli veľmožní však veľamozi Ján palatinom, Demeter majstrom našich taverníkou, Tomáš vojvodom sedmohradským a županom Solnickým, Michal bánom celého Slavonska, Dionis majstrom naších stolovníkov. Štefan naším hlavným maštalným majstrom, Mikuláš zvaný Trentul župan prešporským a iní mnohí spravovali stolice a úrady našeho kráľovstva.

kremnica.sk