Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Handlová - história ťažby
zdroj: www.hbp.sk
pridané:
28.3.2008

Prvý písomny doklad o výskyte uhlia v Handlovej pochádza už od roka 1784. Majiteľ územia, gróf Ján Pálfy ml. zabezpečil v Banskej Bystrici kutacie právo pre sloje Konštantin a Barbora, vyúsťujúce na povrch.

V roku 1900 sa začali robiť odborné geologicko-prieskumné a ekonomické štúdie, ktoré mali potvrdiť opodstatnenosť dobývania handlovského ložiska.

Dňa 9. januára l909 Ing. Richard Hoffmann predložil riaditeľstvu šalgotarjánskych baní záverečnú správu "Výskyt uhlia v Handlovej a okolí". Zistené zásoby uhlia odhadol do výšky 46 mil ton, z nich 20 miliónov bolo dobývateľných v Handlovej, 20 miliónov v Cigli a 6 miliónov nedobývateľného uhlia v prievidzskom chotári. Vychádzajúc z týchto poznatkov, odporučil vybudovať dva ťažobné závody – v Handlovej, s predpokladanou ťažbou 250 tisíc ton uhlia za rok (po dobudovaní závodu v r. 1915), a v Cigli, s predpokladanou ťažbou 350 tisíc ton. Odôvodňoval to tým, že Handlová je od najbližšej železničnej stanice v Prievidzi vzdialená viac ako 16 kilometrov a Cigeľ len 6 kilometrov. Konzorcium akcionárov šalgotarjánskej spoločnosti rozhodlo vybudovať len ťažobný závod v Handlovej na projektovanú kapacitu 600 tisíc ton a ušetriť tak milión korún na výstavbe s tým, že využijú svoj vplyv na to, aby štátna správa vybudovala železničnú trať z Prievidze do Handlovej s možnosťou jej napojenia v ďalších rokoch na trať Zvolen-Vrútky.

Na základe tohto rozhodnutia Ing. Hoffmann návrh projektu prepracoval. Pretože výsledok prieskumu a prepracovaný projekt bol priaznivý, účastinári šalgotarjánskej spoločnosti sa rozhodli zmluvu s Pálfym potvrdiť a čo najskôr začať s výstavbou ťažobného závodu.        Realizácia projektu sa ukázala nad možnosti spoločnosti, preto sa dohodla s akcionármi Uhorskej všeobecnej kamenouhoľnej banskej spoločnosti, ktorá sa takisto zúčastňovala na prieskumných prácach, že spolu založia Západouhorskú kamenouhoľnú banskú účastinnú spoločnosť so sídlom v Budapešti, ktorá by mala mať základný kapitál l0 miliónov korún. Základný kapitál rozpísali na 50 tisíc účastín po 200 korún a rozdelili si ho na polovicu.

V roku 1909 bola založená Západouhorská kamennouhoľná banská účastinná spoločnosť, ktorá získala právo vyhľadávať uhoľné ložiská v Nitrianskej a Tekovskej župe, ako aj ťažiť a predávať uhlie a zriaďovať priemysel súvisiaci s baníctvom. Nová spoločnosť sa zapísala do podnikového registra budapeštianskeho Kráľovského obchodného a zmenárskeho súdu 8. júna 1909 pod číslom 65465. Týmto sa úradne potvrdil zámer začať prvú priemyselnú ťažbu uhlia v Handlovej a na Slovensku vôbec.

Ťažba sa naplno rozbehla v roku 1913, po odovzdaní železničnej trate Prievidza - Handlová do prevádzky a postavení celodreveného triediča uhlia a neskôr i energetického centra - terajšej teplárne.

hbp.sk/bh/index.php/home/historia