Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Jasenie
zdroj:www.jasenie.sk
pridané:
13.5.2009

To, že história obce Jasenie siaha hlboko do doby rímskej, dokazuje aj list PhDr. Ladislava Vrteľa z heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Citujeme:

"Lokalita dnešného Jasenia bola osídlená už v dobe rímskej, ako o tom svedčí doterajší archeologický výskum a nie je vylúčená kontinuita osídlenia tejto lokality až do novoveku. Hoci jestvujú úvahy o tom, že údaj z roku 1250 o akejsi osade Jechene sa vzťahuje práve na Jasenie na Pohroní, je isté, že najstarší nespochybniteľný údaj  o stredovekej banskej osade Jasenie pochadza z listiny Žigmunda z roku 1424"

V roku 1455 sa obec spomína pod názvom Jezen, z roku 1465 je doložený jej názov ako Jassena, 1512 sa volala Jesene. Už od 15. storočia však prevládalo pomenovanie, etymologicky odvodené od názvu stromu jaseň.

Obec Jasenie leží pod južným úpätím pohoria Nízke Tatry, v času zvanej Ďumbierske Tatry. Chotár obce je ohraničený na severe ich centrálnym hrebeňom, s dominantnými vrchmi Chabenec (1955 m), Ďurková (1751 m), Zámotská hola (1645 m), Latiborská hola (1643 m) a Velká hola (1640 m). Svahy pohoria sú rozdelené údoliami potokov na rozsiahle rázsochy, smerujúce od centrálneho hrebeňa smerom k obci. Na nich sú najvýznamnejšie vrchy Struhár (1471 m) na rázsoche od Chabenca a Ráztocká hola (1565 m) s výbežkom Ráztocká Polana (1336 m) na rázsoche od Košariska (1694 m). Na juhozápadnej častí hraníc chotára sa nachádzajú Seče (1 186 m) a Čierny diel (1145 m). Na juhu prechádza chotár do kotliny s pahorkatinovým reliéfom zvanej Bukový diet (640 m). Stred obce je v nadmorskej výške 507 m. Ďumbierska čast Nízkych Tatier sa skladá z kryštalického jadra a z obalu druhohorných sedimentov.

V chotári obce sa nachádzajú ložiská rúd olovnato-zinkových i mednatých, ako aj žily s obsahom zlata, antimónu a sideritu.

Najväčšiu čast chotára odvodňuje jaseniansky potok, pozostávajúci z troch zdrojníc (Prostredný potok, Biela voda a Čeremošný potok). Jeho ľavobrežným prítokom je Lomnistá a pravobrežným Tokáreň - Suchý potok. V hornej častí doliny Jasenianskeho potoka je minerálny prameň (kyselka). V chotári obce je prírodná lesná rezervácia Pod Latiborskou holou, patriaca do územia Národného parku Nízke Tatry. Je to prvá rezervácia na južných svahoch Nízkych Tatier, v ktorej sú zastúpené veľmi pestré a hodnotné nízkotatranské lesné spoločenstvá v najzachovalejšej lokalite. Vyskytuje sa tu 10 základných typov prírodných spoločenstiev rastlín (fytocenóz), takže patrí medzi najcennejšie územia priľahlej časti Nízkych Tatier. Na niektorých miestach má charakter pralesa. V lesných porastoch prevláda buk, smrek a jedla (vo veku 100-160 rokov).

jasenie

jasenie.sk