Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Čučma
zdroj: http://www.obeccucma.sk
pridané:
25.6.2012

Počiatky osídľovania obce sa kladú do 1. polovice 14. storočia. Za zakladateľa sa považuje istý Michal, syn Milečka z Nadabulej, ktorý prvé pozemky na našom území získal od ostrihomského arcibiskupstva za určité zásluhy. Keďže bola Rožňava zemepánskym, nie Kráľovským mestom, obec Čučma bola vo zvláštnom vzťahu k mestu. Túto skutočnosť potvrdzuje aj listina napísaná dňa 15. apríla 1339 arcibiskupom Csanadínom. Podľa tejto listiny mali občania volebné právo voľby richtára, v prípade nespokojnosti voličov listina umožňuje aj jeho výmenu. Namiesto poddanskej dane platila obec pozemkovú daň, tzv. teragium a tým sa občania považovali za rovnocenných s občanmi Rožňavy.

Z nariadenia správcu arcibiskupských majetkov Barnabáša Branchaiho z roku 1413 Čučma je pripojená k Rožňave. Obec sa zaťažuje platením mýta a prikazuje odovzdávať vyťaženú rudu mestu. V daňovom súpise z roku 1427 sa Čučma spomína ešte vždy ako majetok ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1494 bola Čučma nariadením kardinála Hyppolita d´Este povinná prispievať na výdavky mesta. V priebehu celého 16. storočia obec vyvíja snahu o osamostatnenie.

Prvými osídlencami boli baníci nemeckého pôvodu, čo potvrdzuje aj názov obce z roku 1548 CHUCHON, CHUCHUN, CZYWCZION. Obec disponovala kvalitnými banskými robotníkmi oprávnenými kovy vyhľadávať, spracovávať a ťažiť. Nemohli ale z rudou voľne disponovať a odpredávať ju. Stalo sa tak až v roku 1523 na základe zákonného článku č. 39.

Úsilie obce o osamostatnenie nebolo zavŕšené úspechom. Svedčí o tom listina arcibiskupa Pavla de Varda z roku 1549. Čučma patrí Rožňave a platí jej majetkovú daň – cenzus. Listinou z roku 1711 potvrdzuje arcibiskup FrantišekForgách právo voliť richtára. V stredoveku mal najväčší význam výskyt zlatých, strieborných a medených rúd. Neskôr sa doluje železná ruda, patrila k najkvalitnejším v Uhorsku. Od 17. storočia antimonová a v 30. rokoch sa začala ťažba mangánovej rudy.

Po cirkevnej stránke obec patrila pod rožňavskú cirkev názvom „Boldogsságos Szűz Mária“. Od roku 1776 bola podriadená rožňavskému rímsko-katolíckemu biskupskému úradu.

Rokom 1952 sa pre nerentabilnosť ťažba skončila, v ďalších rokoch bola v prevádzke už len flotačná úpravňa.

Viac: http://www.obeccucma.sk/-historia

http://www.obeccucma.sk