Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Topografické zameranie - mapy dolnouhorských banských miest (Mikovíny)
zdroj: http://mek.oszk.hu
pridané:
19.7.2012

S mapovaním dolnouhorských banských miest a komorských panstiev začal Mikovíny na začiatku roka 1730. Mapy si dal vyhotoviť hlavný komorský gróf barón Jozef Andrej Sternbach (†1734) na vlastné náklady a kremnický list si dal aj vytlačiť.

Sternbach bol toho názoru, že ak by tieto mapy ako základné mapy dostal v tlačenej podobe každý úradník, potom by v nich mohli rôznymi farbami vyznačiť lesné obvody a zmeny v lesnom hospodárstve. Do polovice 40-tych rokov 18. storočia Mikovíny zameral viacero území v oblasti banských miest, ktoré v tlačenej podobe už nevyšli.

Viac: http://mek.oszk.hu/06400/06422/html/top_alsom/also_sl.html

430
Náhľad

http://mek.oszk.hu