Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Špania Dolina - štôlne, šachty
zdroj: http://www.spaniadolina.graniar.net
pridané:
30.12.2012

V katastrálnom území obce sa zachovalo niekoľko pamiatok, ktoré dokumentujú banícku činnosť v obci. Väčšina stavieb bola donedávna v nevyhovujúcom stave, avšak vďaka projektom a dotáciám EÚ boli zrekonštruované a spolu s informačnými tabuľami tvoria atrakcie obce.

Z technických pamiatok sa v obci zachovali povrchové štôlne, ktoré sú dnes pokryté krovinatým porastom (ústie spojovacej alebo priechodovej štôlne pri dome č. 50, ústie ľadovej štôlne, prístupovej štôlne šachty Ludovika). Najvýznamnejšiu skupinu baníckych pamiatok predstavujú šachty, ktoré zabezpečovali dopravu rudy i baníkov, často i vetranie a odvodňovanie baní. Najstaršou špaňodolinskou šachtou je šachta Ferdinand (1494), najmladšou šachta Ludovika. (1812).

Viac: http://www.spaniadolina.graniar.net/atrakcie.html

452
Šachta Ludovika. Foto: rs

http://www.spaniadolina.graniar.net