...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Amfibolit


Amfibolit - Žiarska dolina, Západné Tatry

zloženie a vlastnosti
Amfibolity vznikli z podobných homín ako zelené bridlice, ale pri vyššom stupni metamorfózy. Sú jemnozmné až strednozmné čiemosivej až čiemej farby so zelenkastým odtieňom. Textúra je rovnobežná a všesmemá, steblovitá, masívna. Niekedy majú vyvinutú jemnú bridličnatosť. Sú tíež páskované. Jemne bridličnaté amfíbolity prechádzajú do amfibolitových bridlíc. Štruktúru majú väčšinou zrnitú a vláknitú. K podstatným minerálom amfíbolitov patrí obyčajný amfibol (hornblend) a plagioklasy. Z vedľajších súčiatok môže byť prítomný biotit, granát, pyroxén, chlorit, kremeň. Akcesorickým minerálom amfibolitov sú najčastejšie titanit, ilmenit, magnetit, apatit, pyrit a d'alšie.

výskyt
Vystupujú v pararulových komplexoch kryštalinika, v ktorých vytvárajú polohy rôznej hrúbky. Najväčšie amfibolitové telesá sa vyskytujú v krakľovskej zóne veporika, tiahnúcej sa z oblasti Hronca severovýchodným smerom až k Mýtu pod Ďumbierom. Granátické amfibolity sú známe z veporického kryštalinika, biotitické amfibolity zo severovýchodnej časti Tríbča, pyroxénické z ľubietovského kryštalinika. Vyskytujú sa tiež v Malých Karpatoch a v Slovenskom rudohorí.

použitie
Pevné amfibolity sa používajú ako drvina do betónov, na vozovky i koľajové zvršky.