...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Diatomit, radiolarit


Diatomit - Zvolenská kotlina

zloženie a vlastnosti
Diatomit a diatomitický íl obsahuje opálové panciere rozsievok - diatomiceí. Vznikali v sladkovodných jazerách koncom treťohôr. Okrem rozsievok obsahujú ílovito - tufovú, piesčitú, prípadne inú prímes. Podľa stupňa spevnenia rozlišujeme slabo spevnené rozsievkové íly, lupienkové diatomity a diatomitové bridlice. Slabo spevnené rozsievkové íly sú za mokra mazľavé, po vyschnutí práškové, bielej alebo žltkastej, sivej a hnedej farby. Diatomitové bridlice predstavujú už spevnený sediment s lístkovitou odlučnosťou. Prechodné horniny označujeme tufodiatomity (okolie Levíc). Zvetrávaním diatomitových homín sa tvoria ťažšie zvetraliny a pôdy.

Radiolarity sú spevnené horniny zložené zo schránok prvkov mriežovcov - radiolárií. Opálový materiál schránok sa starnutím postupne mení v chalcedón a kremeň. Sú to zväčša zvrstvené hominy, často pestrofarebné, vzniklé na dne hlbokých oceánov.

výskyt
Diatomity sa vyskyujú pri Banskej Štiavnici (Močiar), pri Zvolene (Turová, Dúbravica, Jastrabá) a v bazaltovom maari pri Jelšovci v okr. Lučenec.

použitie
Bez osobitného využitia.