...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Dolomit


Dolomit - Pružina, Strážovské vrchy

zloženie a vlastnosti
Dolomity sú prevažne morské sedimenty pozostávajúce z nerastu dolomitu alebo z dolomitu a kalcitu, pričom zložka uhličitanu horečnatého musí mať väčší obsah ako 50%.  Dolomity obsahujú i ďalšie nerastné prímesi. Sú to napr. ílové minerály, glaukonit, anhydrit, sadrovec, organické látky. Stálou prímesou sú i zlúčeniny Fe. Dolomity obsahujú len vzácnejšie fosilizované organické zvyšky. Tieto zanikli pri rekryštalizácií spojenej s dolomitizáciou, pri ktorej bol Ca nahradené Mg. Pritom sa vytváral rad prechodných homín. Za typické dolomity považujeme horniny, ktoré obsahujú viac ako 90% nerastu dolomitu. Štruktúry a textúry dolomitov sú podobné ako vo vápencoch. Najčastejšie zrnité, celistvé, masívne, brekciovité, bunečnaté. Zvrstvenie býva zotreté v dôsledku dolomitizácie. Farba dolomitov je obyčajne svetlosivá, belavá, žltkastá i tmavosivá. Vodu prepúšťajú ešte lepšie ako vápence, pretože bývajú viac rozpukané a rozdrvené.

výskyt
Dolomity sa vyskytujú spolu s vápencami v tých istých jednotkách Západných Karpát, V niektorých jednotkách sú významným litologickým členom (tzv. hlavný dolomít, alebo chočský dolomit v chočskom príkrove).

použitie
Podobne ako vápence. Predovšetkým v hutníctve, v sklárskom a keramickom priemysle, v chémii pri výrobe kovového Mg, v stavebníctve ako hutné drvené kamenivo do betónu k výrobe prefabrikátov, brizolitu, podklady vozoviek.