...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Evapority


Sadrovec - Novoveská Huta, Slovenské rudohorie 

zloženie a vlastnosti
Evapority sú soli vzniknuté vyzrážaním z morskej vody. Sú to zväčša monominerálne horniny, tvoria sa nahromadením vápenca, dolomitu, sadrovca, anhydritu, kamennej soli (halitu). Sadrovec je jemnokryštalický biely a ružový. Tvorí hľuznaté nahromadeniny uprostred pestrofarebných ílov, ílovcov (často červene sfarbených). Hľuzy sú často tesne pri sebe a medzi nimi sú tenké žilky ílu. Ak súvrstvie obsahujúce hrubé polohy evaporitov bolo postihnuté tektonikou dochádza k trhaniu poddajných evaporitov, ktoré prerážajú nadložné vrstvy a tak vznikajú soľné alebo sadrovcové pne a diapíry - mohutné zakorenené nahromadenia evaporitov premiešaných so sprievodnými klastickými horninami chaotickej textúry.

výskyt
Veľký výskyt halitu je v okolí Prešova (Solivar), sadrovec sa vyskytuje často v Slovenskom rudohorí (Novoveská Huta), Starohorských vrchoch (Špania Dolina, Staré Hory) a inde.

použitie
Ložisko v Solivare je naším najdôležitejším zdrojom kamennej soli, sadrovcové ložiská sa v súčasnosti neexploatujú.