...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Granodiorit


Granodiorit - Dúbrava, Nízke Tatry

zloženie a vlastnosti
V ich zložení dominujú plagioklasy (okolo 50%) a kremeň (cca 30%). Ortoklas a farebné nerasty sú zastúpené len ako vedľajšie súčasti (amfibol, biotit).

výskyt
V Západných Karpatoch sa granodiority vyskytujú spolu so žulou. Zo známych granodioritov spomenieme prašivský a ďumbiersky granodiorit, ktoré sa podieľajú na stavbe kryštalického jadra Nízkych Tatier.

použitie
Slovenské granodiority, keďže sú značne tektonicky porušené, sa hodia len na výrobu kameniva, ako lomový kameň, do betónov atď.

poznámka
Typický granodiorit obsahuje 40 - 50% bázických plagiklasov, 20% farebných nerastov a kremeň s ortoklasom patria väčšinou k vedľajším súčastiam. Vyskytujú sa v oblasti modranského masívu v Malých Karpatoch. Vo veporiku sa vyskytuje sihliansky granodiorit s titanitom.