...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Hlina


Hlina - Liptovská kotlina

zloženie a vlastnosti
Eluviálne hliny - sú hlinité zvetraliny hornín, ktoré zostali na svojom pôvodnom mieste. Uchovali sa len lokálne na plošinových častiach reliéfu. Obsahujú aj prímes iného materiálu.
Svahové (deluviálne) hliny - predstavujú sprašové a čiastočne eluviálne hliny premiestnené po svahoch dažďovým ronom. pritom sa zmiešal hlinitý materiál so sutinovým materiálom podložných hornín.
Naplavené (aluviálne) hliny - sú preplavené hlinité materiály, ktoré sa usadili v riečnych nivách. Sú uložené vo vodorovných vstvách, ktoré oddeľujú piesčitejšie polohy. Často bývajú sfarbené hydroxidmi železa do okrova, zelenkasta, svetlohneda.
Ľadovcové (glaciálne) hliny - boli nahromadené alebo nasunuté ľadovcom v spodných alebo čelných morénach. obsahujú často balvany alebo úlomky hornín transportovaných ľadovcom.

výskyt
Rôzne druhy hlín sú bežné na celom území Slovenska. Ľadovcové hliny sa nachádzajú v oblasti Oravy a v Podtatranskej kotline.

použitie
Ako tehliarsky materiál, keramika ai.