...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Melafýr, augitit


Melafýr - Šalková pri Banskej Bystrici

zloženie a vlastnosti
Svojím zložením odpovedajú gabrodioritom a gabrám. Podstatnou zložkou melafýrov sú strednobázické až bázické plagioklasy (cca 60%) a pyroxény (30%). Z akcesórií často býva prítomný magnetit, môže byť prítomný aj olivín, amfibol, biotit a ortoklas. Farba je najčastejšie tmavosivá, hnedosivá, červenohnedá a zelenkastá. Textúra je pórovitá a mandľovcovitá (výplň mandlí tvorí najčastejšie kremeň, chalcedón a opál), ale aj ofitická a porfyrická. Melafýry bývajú tiež jemnozrnné až celistvé.
Medzi paleobazalty patria aj
augitity - čadičové horniny s porfyrickou štruktúrou.

výskyt
V Západných Karpatoch sú zastúpené v perme chočského príkrovu (malužinské súvrstvie), v Nízkch Tatrách, Malých Karpatoch a inde.

použitie
Nízkotatranské melafýry sa ťažia na výrobu drveného kameniva pre asfaltové obaľované zmesi na cesty. Podsitný podiel (prach, piesok) slúži ako melioračná surovina pre lesné škôlky.