...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Rašelina


Rašelinisko - Horná Orava

zloženie a vlastnosti
Rašelina je prírodný organický sediment, ktorý obsahuje minimálne 50% spáliteľných látok v sušine. Vznikajú rašelinením (ulmifíkáciou), t.j. nedokonalým rozkladom odumretých rašelinotvorných rastlín vo vlhkom prostredí, obyčajne pod vodou za nedostatočného prístupu kyslíka. Obsahujú prímes minerálnych látok. Rašeliny dostávajú pomenovanie podľa prevládajúcich rastlín, z ktorých sa rašelina tvorila (ostricová, machová, jelšová, brezová atď.). Podľa štruktúry rozlišujeme rašeliny vláknité, hubovité a drevité. V miernom pásme vznikali rašeliniská prevažne od konca pleistocénu po súčasnosť, ale tvoria sa i v súčasnosti.

výskyt
Rozšírenie rašelín v Západných Karpatoch. Vrchoviská tvoria 30% a slatiny 70% rašelinísk. Vrchoviská sa vyskytujú na Orave, Liptove, Spiši, vo Vysokých a Nízkych Tatrách, menej na strednom Slovensku a v Slovenskom rudohorí. Slatiny sú rozšírené na Záhorí, Žitnom ostrove (tzv. šúry), Východoslovenskej nížine (blatá) a pozdĺž tokov.

použitie
Rašelina má všestranné použitie. Používa sa v škôlkárstve, záhradníctve, poľnohospodárstve, v lekárstve, v chemickom a stavebnom priemysle. V minulosti sa hodne rašeliny spotrebovalo na kúrenie. V súčasnej dobe sa väčšina vyťaženej rašeliny spotrebuje v poľnohospodárstve a lesníctve na výrobu kompostov a hnojív.