...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Ryolit


Ryolit - Stará Kremnička, Kremnické vrchy 

zloženie a vlastnosti
V ich zložení prevláda draselný živec - sanidín nad kyslým plagioklasom (spolu okolo 50%), kremeňa býva tiež do 50%. V akcesorickom množstve sa často nachádza biotit. Porfyrické výrastlice tvoria kremeň, sanidín, kyslý plagioklas a biotit. Ryolity sú sivej, červenkastej, niekedy až takmer bielej farby. Základná hmota ryolitov môže byť kryštalická alebo takmer sklovitá. Ryolity mávajú fluidálnu alebo pórovitú štruktúru. Živce sú často kaolinizované.

výskyt
V Západných Karpatoch sa podieľajú na stavbe neovulkanických pohorí. Vyskytujú sa v Štiavnických a Kremnických vrchoch (Stará Kremnička, Hliník nad Hronom), v Pohronskom Inovci (Nová Baňa, Žarnovica), v Zemplínskych vrchoch, vo Východoslovenskej panve.

použitie
Ryolit má široké použitie, hlavne na hrubé kamenárske výrobky, pemza do ľahčených stavebných hmôt, perlity na výrobu expandovaného perlitu (tepelné a zvukové izolácie, agroperlit).