...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Serpentinit


Serpentinit s chryzotilom - Dobšiná, Spišskogemerské rudohorie

zloženie a vlastnosti
Serpentinity (hadce) vznikli premenou peridotitov, pyroxenitov a olivinických gabier. Majú sivozelenú, zelenú až takmer čiemu farbu. Textúru majú všesmernú, zriedkavo bridličnatú. Bývajú často masívne. Pukliny v serpentinitoch sú často vyplnené chryzotilom, ktorého vlákna sú orientované kolmo na steny pukliny. Vlastná serpentinitová masa je tvorená odrodami serpentínu a to antigoritom, lizarditom alebo chryzotilom. Z vedľajších minerálov býva prítomný olivín, pyroxény, menej chlority a mastenec, magnezit, chromit, granát a ďalšie. Prítomné bývajú i sekundáme nerasty, ako rôzne formy kremeňa, magnetit a dolomit. Serpentinity s dokonalou bridličnatosťou prechádzajú do serpentinitových bridlíc. Chemické zloženie priraďuje serpentinity k ultrabázickym horninám.

výskyt
Spišsko-gemerské rudohorie (Dobšiná, Kobeliarovo, Jasov, Jaklovce), v podloží východoslovenskej panvy (Zbudza) a i.

použitie
Z húževnatých sa vyrába drvené kamenivo, tiež sa využíva ako dekoračný kameň, na výrobu špeciálnych betónov protí radiácii. V minulosti ťažba azbestu.