...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Sutina, štrk


Sutina - Sokol, Chočské vrchy

zloženie a vlastnosti
Štrky sú zložené z úlomkov, ktoré prekonali dlhší transport vodou. Preto úlomky sú zaoblené a majú tvar okruhliakov alebo obliakov. Spravidla obsahujú prímes piesku a prechádzajú do piesčitého štrku. Môžu mať aj hlinitú alebo ílovitú prímes. Petrografické zloženie štrku je podmienené hlavne dĺžkou transportu. Úlomky po dlhšom transporte sú lepšie zaoblené a pozostávajú spravidla z tvrdších hornín. Sfarbenie štrku závisí od petrografického zloženia, je teda veľmi premenlivé. Sutiny sa prirodzene vyskytujú hlavne  vo vysokohorských oblastiach na svahoch postihnutých silným mechanickým zvetrávaním (mrazovým a podobne).

výskyt
Riečne štrky sa ukladajú v korytách riek a utvárajú kužele alebo riečne terasy. Významne sa podieľajú na stavbe až 400 metrov hrubého súvrstvia v Podunajskej nížine. Jazerné štrky vznikli v ústiach riek do jazier - jazerné delty. Morské štrky vznikajú prevažne v pobrežnej zóne príboja. Ľadovcové štrky sú nevytriedené s prímesou hliny a ílu.

použitie
Štrky sú využívané v stavebníctve do betónov a ako kamenivo.