...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Zlepenec


Zlepenec - Ďurďové, Strážovské vrchy

zloženie a vlastnosti
Zlepenec je stmelený štrk. Tmel môže byť ílovitý, vápnitý, kremitý, kremito - železitý a pod. Podľa pôvodu delíme materiál zlepencov na intraformačný - sú to úlomky ílovca alebo vápenca vytrhnutúho zo stien sedimentárnej panvy alebo koryta rieky, alebo extraformačný - pochádzajúci z mimopanvových priestorov, je to materiál starších hornín. Zlepence môžu byť zložené z materiálu jednej materskej horniny alebo viacerých. Zvetrávanie zlepencov je závislé na kvalite tmelu. Najťažšie zvetrávajú zlepence s kremitým tmelom.

výskyt
V Západných Karpatoch sú zlepence časté v Spišsko - gemerskom rudohorí. Masy paleogénnych zlepencov tvoria Súľovské skaly. Sú bežné v centrálnokarpatskom paleogéne ako aj vo flyšovom pásme.

použitie
Ako kamenivo, na stavbu ciest a pod.