Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (9. časť - Sedimenty Liptovskej panvy)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924
pridané:
17.2.2011

Sedimenty Liptovskej panvy

Liptovská paňva okrem ostrovných starších horstiev, važecký Hrádok (1136 m.), ktoré pozostávajú z liasu a kriedy, je paleogénnymi geologickými útvarmi tiež aj diluviumom vyplnená. Paleogén je zastúpený eocénom, z ktorého konglomeráty, num. vápence a belaskavé pieskovce sú pripomenutia hodné. Ďalej je zastúpený oligocénom, v ktorom magurský pieskovec, s jeho hlinasto-pieskovitými odrôdami vložkovými, konglomerátmi úzko-lavicovými slieňami, belasými a žltými hlinami, tiež krivolupennými pieskovcami, hrubými, chrabľavými hrubolavicovými pieskovcami a pieskovými bridlicami, hrá tiež nemalý zástoj.

Diluvium je zastúpené mohutnými pohôrnými morénami a panevným glaciálnym pokrovom, štrkom, pohôrnou svahovou drťou, menovite pozdĺž Liptovských hôľ a Ústredných Tatier, tiež aj diluv. rašeliniskom, diluv. hlinou, diluv. vápencovým túfom. Spomenuté tvorby tvoria vršky a pahorky a dodávajú paňve vrško-dolinného, miestami rovinkovitého vlnistého rázu.

Pomedzi vršky hadia sa liptovské bystriny, ponáhľajúce sa miestami so značnou rýchlosťou a pozoruhodným i na využitkovanie spádovej energie súcim spádom do rieky Váhu. Váh a jeho bočné prítoky tvoria alluviálne naplaveniny, menšie-väčšie stuhovitej štruktúry rovinky, ktoré z alluviálneho štrku, piesku a hliny pozostávajú a cez ktoré práve tak voda prúdi, ako aj ich riečiskami, lenže tu prúdi pomaly, obtočne a premokáva infiltrovite. K alluviáluym útvarom patria miestami nízke a ešte i teraz sa tvoriace rašeliniská, štrky, hliny, múle a piesky, i svažné drte a štítne skalné brhlie, tiež tie tvorby vápencového túfu, ktoré sa i prítomne utvorujú.

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924