Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (21. Háje a polia Liptovskej paňvy)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924
pridané:
26.3.2011

Háje a polia Liptovskej paňvy

Liptovská panev obsahuje už len menšie horičky, či takzvané "háje", lebo väčšiu časť jeho je už vyrúbaná na polia, lúky, pastviny premenená. Niekedy bola hustou a tmavou sihlinou porasteuná, cez ktorú sa hučive spúšťaly ženúce potoky sa rútily svoje spadivé toky do Váhu, ktorý prítomne miestami už aj od počiatku alluvia nižšie tečie. S rozmnožením obyvateľstva obývalo hôr a hôrnej zveriny a pribývalo osád a dedín.

Na niekdajšie väičšie zahornatenie Liptovskej panvy poukazujú už i historické názvy honov, strání a vrchov, ktorými sa vyjadrujú zalesnené oblasti. Napr. pri Lipt. Sv. Mikuláši za železničnou traťou blízko železničnej stanice ležiace polia menujú sa "Pod horou".

Neúrodná oblasť paňvy je prevažne stuhovite rozšírená a síce pozdĺž oboch brehov riek i potokov, ktoré nie sú regulované a preto potrebujú k svojtmu nepravidelnému toku značnú časť pôdy. Táto neúrodná oblasť je štrkovitá, ale sú i močaristé neúrodné oblasti. Posledné by sa daly odvodniť, vysušiť a zúžitkovať.

Od riadneho hospodárenia s horami závisí tedy podnebie Liptova, normálny "nepovodňový" tok potokov a riek a s týmto užší inundačný ,terén a s užšími brehami riek a potokov viac zúžitkovanej a posiatej zeme.

Neriadne hospodárenie s lesami zapríčiňuje nielen zpustnutie a zmrzačenie kraja, ťahajúce za sebou nespokojnosť a chudobu, ale i povodne (rozvodnenie Váhu!) zkrajnostnenie podnebia - to jest v zime značné zimy a v lete horúce, pálčivé mesiace - a s tým súvisiace pokazenie pôdy, odpor proti vlastnej pôde a vysťahovalectvo.

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924