Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (61. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924
pridané:
11.1.2012

Úradne oznámené obce s pamätnosťami

Ešte roku 1920 na moje odporúčanie vydal bývalý župan liptovský a prítomne minister pre správu Slovenska dr. J. Kállay, v "Úradných Novinách" (ročník I. číslo 20-21.) ohlas na svoju župy, v ktorom prosí notárov, učiteľov a farárov, aby k "Úradným Novinám" pripojené tlačivo ("Dotazník o kameňolomoch, baniach, min. prameňoch a jaskyniach"), vyplnili a tak všetky kameňolomy, vápenice, tehliarne, bane na rúdu a minerálne pramene úradnou cestou pečlive mu oznámili. Má to vedecký a verejnohospodársky význam a práve preto môže o tom byť i verejnosť upovedomená.

Na rozposlané dotazy prišla odpoveď. S tých miest Liptova, z ktorých odpoveď došla a v ktorých sa niečo pripomenutia hodného nachodí, tie podávame tu nasledovne:

Bešeňova. Sírový mädokýš od obce na 1 a pol km. vzdialený. Táto minerálna voda je posiaľ nie využitkovaná. (J. Meidlinger.)

Boca. V Hornej Boci sa nachodí železná kyslá voda a menuje sa miesto prameňa "Ku kyslej". Na Hornej Boci na viacerých miestach sa nachodí železo, meď ba i zlato a striebro. Majiteľ baníckych pozemkov je Demuth. V bockých baniach sa prítomne nepracuje, ale pred vojnou ich skúmali a dokázalo sa, že tunajšie železo je o 5% lepšie, ako v spišských baniach. Bolo by na čase, aby sa tunajšie bane otvorili. Mohol by ich i štát prevziať, keď p. Demuth nemieni v nich pracovať. Otvorenie baní by a,j z toho ohľadu bolo žiadúce, že tunajší ľud musí ďaleko chodiť na zárobky, ba muohí i do Ameriky sa vysťahujú. (Harman.)

Dúbrava. Tu sa nachodia kameňolomy: 1. na "Dvoranovej" a 2. na "Dielci" v 600 láktorov veľkosti. Majitelia týchto honov sú dúbravskí urbarníci. Je tu vápenná skala a upotrebúva sa na stavby a do fundamentov, vyvážajú ju len do obce Dúbravy. Na "Krátine" sa nachodí Urbauovičova, dúbravského obyvateia, tehliareň, vo veľkosti na 120 láktorov. Demuthova família má v Dúbravskej doline "Pred Pekelnou" a "Pred Dechtárkou" hľadaniská na antimonium. Váradyho família z Ružomberka má tiež v Dúbravskej doline pod Chabencom hľadaniská na antimonium, ale ani v týchto baniach sa už dnes nepracuje. Pracovať sa prestalo pred 10 rokmi, udajne pre konkurenciu R. Milan).

Guotoväny. V obecnom chotári nachádzajú sa hľadaniská na hnedé uhlia (J. Šuba).

Liptovský Hrádok. Tu sa nachodí kameňolom v "Podúpnom" vo veľkosti 3 jutár, jeho majiteľom je štát. Láme sa tu vápenec na pálenie vápna a na vysýpanie ciest. Vyvážajú túto skalu prevažne na "hradskú" (hradská cesta = silnica). V "Podúpnom" je aj vápenná pec a patrí štátu. Tehliareň sa tu nachodí na "Brehu" pod Hradskou horou na 5 jochách, patrí štátu (K. Bubliak).

Hrbôltová. Kameňolom pod "Skladanou Skalou" je asi 500 láktorov veľkosti, jeho majiteľom je košicko-bohumínska dráha. Lámu tu vápenec a upotrebujú ho k vysýpaniu železničnej trati a vyvážajú na košicko-bohumínsku trať. Minerálna voda sa tu nachodí v hone zvanom "Chmelienec" na 1/5 km. východne od "Skladanej Skaly". Majiteľom tejto šťavice je štátny lesný erár. Prameň posiaľ je obchodne nevyužitkovaný (F. Mihal).

Huty. Pri Hutách a Borovom sa nachodí hnedé uhlie, ktorého výlom je už od dávna známy a v Kvačanoch i pece kúrievali týmto uhlím.

Hyby. Je tu kameňolom na „Vrabäcej dolinke“ láme sa tu piekovec na schody, patrí hybskému urbariátskemu spolku. Pod "Ružiakovie úplazom" je významné nálezisko skamenelín stredohorných živočíchov zeme, morské brachiopody, mušle a bivtalvy, z ktorých vyše 100 druhov našiel farár-senior, vládny referent ev. cirkve na Sloveusku Ján Šimkovic a Pr. Valéry Goetel, docent na geolog. ústave univerzity v Krakove. Skala z "Vrabäcej dolinky" vyvážali do Hýb na schody a do fundamentov ku stavbe domov. Sbierka zkamenelín sa nachodí vo veľkej časti u podpísaného, ostatná u menovaného profesora. Vápenica "Okrúžna" na pálenie vápna sa nachodí niže turbinového mlyna, pri nej je i "baňa" na vápennú skalu. Baňa je majetkom spolku urbarialistov, vápenica patrí účastinnej spoločnosti. Tehliareň, ktorá už zanikla, bola "Pod brezím". Hľadaniská sa tu nachodia pod Kriváňom na zlato, tieto bane ale zanikly. (Vládny ref. J. Šimkovic.)

Kalameny. Je tu kameňolom na "Skalickom Hájci" v priestore asi 1000 láktorov, jeho majiteľ je "Kalamenský komposesorát a urbarnici", ale je už z väčšej čiastky vyčerpaný. Lámu tu túfa na vybudovanie domov a iných stavísk. Táto skala bola výlučne len v obci spotrebovaná (A. Ikko).

Kokava. Hľadaniská sa nachodia na striebro v grúni"Koprovica" zvanom, patria štátu. Podzemná chodba asi na 10 m. dlhá nachodí sa v Tomanovej doline (J. Kropaíč).

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924