Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Diagram QAPF
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
12.4.2013

Diagram QAPF je dvojica ternárnych diagramov (s vrcholmi QAP a FAP) spojených na AP línii, ktorá slúži na klasifikáciu vyvretých hornín podľa minerálneho zloženia. Skratka QAPF je zložená z angl. názvov minerálov umiestnených vo vrcholoch trojuholníkov: Quartz (kremeň, Alkali feldspar (alkalický živec), Plagioclase (plagioklas) a Foide (foid - zástupca živcov). Tieto minerály sú použité pri klasifikácii.

Nutná podmienka na použitie diagramu QAPF je možnosť identifikácie jednotlivých minerálnych zŕn v hornine. Toto dobre spĺňajú intruzívne horniny, nakoľko sú dobre vykryštalizované. Dá sa však použiť aj na klasifikáciu extruzívnych hornín, nie však na klasifikáciu vulkanoklastík a sopečných skiel. Vtedy sa používa iný diagram - TAS, ktorý je založený na chemickej kompozícii horniny. Diagram QAPF sa vôbec nedá použiť na klasifikáciu ultrabázických hornín (s obsahom mafických minerálov viac ako 90 %). Vtedy sa používajú ternárne diagramy s inými minerálmi, definovanými vo vrcholoch trojuholníka.

QAPF diagram bol vytvorený Medzinárodnou úniou geologických vied (IUGS), konkrétne jej subkomisiou pre klasifikáciu vyvretých hornín pod vedením A. Streckeisena na konferencii v Montreale v auguste 1972 (vydaný roku 1976)[1]. Geológmi celého sveta je diagram akceptovaný ako klasifikačná pomôcka pre vyvreté horniny.

01
Plutonické horniny

02
Výlevné horniny

http://sk.wikipedia.org