Sintrová výzdoba jaskyne - Jánska dolina, Nízke Tatry
 


Sinter (kalcit)
- CaCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

3

hustota

2,71

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný

Ide vlastne o monominerálnu horninu tvorenú uhličitanom vápenatým. Býva často rozlične sfarbený rôznymi prímesami, najmä oxidmi železa. Sintrové útvary sa vyskytujú vo forme kvapľov v jaskyniach vo vápencových oblastiach. Zatiaľ čo stalaktity sú visiace dlhé útvary, stalagmity narastajú zo dna jaskyne. Spojením stalaktitu a stalagmitu vzniká stĺp - stalagnát. Sintrová výzdoba môže mať aj formu nátekov, záclon a mohutných galérií v jaskyniach.

vznik
Tvorí sa chemickým vyzrážaním uhličitanu vápenatého z vôd, ktoré presakujú puklinami v strope jaskýň. Po uvoľnení oxidu uhličitého sa kalcit vyzráža v podobe sintra.

poznávanie
Sinter, keďže jeho hlavnou súčasťou je kalcit, so šumením reaguje s kyselinou chlorovodíkovou.
 

 späť