...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Kryštálové sústavy

Kombináciou všetkých uvádzaných prvkov súmernosti podľa ich počtu a druhu môžeme zaradiť všetky kryštály minerálov do niektorého kryštalografického oddelenia. Celkove poznáme aj s úplnou nesúmernosťou 32 kryštalografických oddeleni súmernosti. Oddelenia súmernosti môžeme rozdeliť podľa spoločných znakov na sedem väčších skupin, na tzv. kryštálové sústavy.


chalkantit

Trojklonná sústava
Táto sústava je najmenej súmerná. Nemá ani jednu rovinu súmernosti, je súmerná len podľa stredu súmernosti. To znamená, že každá plocha má svoju zodpovedajúcu protiplochu. Kryštály tvoria spravidla samé dvojplošia.
Osový kríž tejto sústavy tvoria tri osi, ktoré spolu zvierajú kosé uhly. Predozadná a pravoľavá os je uklonená. Kryštálové plochy vytínajú na osiach nerovnaké dlhé úseky a, b, c.
Minerály trojklonnej sústavy: albit, chalkantit (modrá skalica), kaolinit...


sadrovec

Jednoklonná sústava
Kryštály tejto sústavy sú súmerné podľa jednej roviny súmernosti (delia kryštál na dve zrkadlovo rovnaké polovice). Jednoklonné kryštály tiež mávajú vo svojom priereze kosoštvorec. Ďalej sa na nich objavujú šikmo uklonené plochy alebo hrany.
Osový kríž jednoklonnej sústavy má predozadnú os uklonenú. Ostatné osi - zvislá a pravoľavá - sú vzájomne kolmé. Všetky osi sú nerovnako dlhé.
Minerály jednoklonnej sústavy: amfibol, augit, biotit, epidot, mastenec, muskovit, ortoklas, sadrovec, staurolit...


olivín

Kosoštvorcová sústava
Má názov podľa kosoštvorca. Minerály kryštalizujúce v tejto sústave majú totiž v priereze tvar kosoštvorca (alebo sa tvar prierezu kosoštvorca blíži). Kryštály kosoštvorcovej sústavy sú súmerné podľa troch na seba kolmých rovin súmernosti. Prevládajúcim kryštálovým tvarom býva kosoštvorcový hranol.
Osový kríž: Všetky tri osi - predozadná (os a), pravoľavá b i zvislá c sú navzájom kolmé (zvierajú pravé uhly) a sú tiež nerovnako dlhé.
Minerály kosoštvorcovej sústavy: antimonit, aragonit, baryt, markazit, olivín, síra, topás...


vezuvián

Sústava štvorcová
Kryštály štvorcovej sústavy majú päť rovín súmernosti. Ak otáčame zvisle orientovaným kryštálom štvorcovej sústavy, dostaneme sa do polohy zhodnej s východzou polohou štyrikrát. Zvislá os je teda štvorpočetná. Kryštály mávajú štvorcovitý prieřez a spravidla na nich prevládajú štvorboké hranoly.
Osový kríž štvorcovej sústavy je tvorený tromi vzájomne kolmými osami. Vodorovné osi sú rovnako dlhé a nazývajú sa a1, a2. Os c býva väčšinou dlhšia.
Minerály štvorcovej sústavy: chalkopyrit, kasiterit, rutil...


beryl

Sústava šesťuholníková
Na kryštáli šesťuholníkovej sústavy môžeme zistiť väčší počet rovín súmernosti (7). Zvislá os je šesťpočetná. Ak otáčame zvisle orientovaným kryštálom štvorcovej sústavy, dostaneme sa do polohy zhodnej s východzou polohou šesťkrát. Kryštály mávajú šesťuholníkovitý prierez a spravidla na nich prevládajú šesťboké hranoly.
Osový kríž šesťuholníkovej sústavy tvoria tři vodorovné osi, ktoré sú rovnako dlhé a značíme ich a1, a2, a3. Štvrtá, zvislá os c je k nim kolmá.
Minerály šesťuholníkovej sústavy: apatit, beryl, grafit...


kalcit

Sústava klencová (trojuholníková)
Klencová sústava býva niekedy pre zjednodušenie radena do šesťuholníkovej sústavy. Tieto sústavy majú rovnaký typ osového kríža a líšia sa početnosťou zvislej osi. (U šesťuholníkovej sústavy je zvislá osa šesťpočetná a u klencovej trojpočetná). Pre kalcit a ďalšie hojné uhličitany je typickým tvarom klenec.
Osový kríž trojuholníkovej sústavy tvoria tri vodorovné osi, ktoré sú rovnako dlhé a značíme ich a1, a2, a3. Štvrtá, zvislá os c je k nim kolmá.
Minerály trojuholníkovej sústavy: hematit, kalcit, korund, kremeň, magnezit, siderit, cinabarit, turmalín...


tetraedrit

Sústava kocková
Kryštély kockovej sústavy majú najviac rovín súmernosti (9). Na kryštáloch sa často uplatňuje kocka, osemsten, dvanásťsten kosoštvorcový alebo dvanásťsten päťuholníkový. Nájdeme tu i tvar s najväčším počtom plôch - 48ti sten - a rôzne typy 24ti sten. V horninách mávajú zrná kockových minerálov kruhovitý prieřez (například granát).
Osový kríž kockovej sústavy je tvorený tromi osami, ktoré sú na seba kolmé a všetky sú rovnako dlhé. Nazývame ich a1, a2, a3.
Minerály kockovej sústavy: diamant, fluorit, galenit, granát, halit, meď, pyrit, sfalerit, striebro, zlato...

1. Rovina súmernosti rozdeľuje kryštál na dve symetrické polovice tak, že sa jedna polovica zhoduje so zrkadlovým obrazom druhej polovice.

2. Os súmernosti je abstraktná priamka prebiehajúca cez stred kryštálu. Pri otáčani okolo tejto osi o 360 °C sa kryštál opäť dostane do polohy zhodnej s východiskovou pozíciou. Podľa toho, koľkokrát sa pri úplnom otočeni dosiahne zhoda s východiskovou polohou, rozoznávame dvojnasobnú, trojnásobnú, štvornásobnú a šesťnásobnú os súmernosti (napr. keď sa pri otáčaní kryštálu objaví rovnaká poloha plôch dva razy, hovoríme o dvojnásobnej osi súmernosti atď.).

3. Stred súmernosti kryštálu je miesto, v ktorom každej jeho ploche zodpovedá zhodná a rovnobežná protiľahlá plocha otočená okolotohto abstraktného stredu o 180°.

Kombináciou všetkých uvádzaných prvkov súmernosti podľa ich počtu a druhu môžeme zaradiť všetky kryštály minerálov do niektorého kryštalografického oddelenia. Celkove poznáme aj s úplnou nesúmernosťou 32 kryštalografických oddeleni súmernosti.

Oddelenia súmernosti môžeme rozdeliť podľa spoločných znakov na sedem väčších skupin, na tzv. kryštálové sústavy. Spoločným znakom jednotlivých sústav sú tzv. kryštalografické osové križe. Ako trojrozmerný súradnicový systém umožňuje osový kríž presné určenie polohy každej kryštálovej plochy. Najmenší počet prvkov súmernosti má trojklonná (triklinická) sústava, pribúdajúci poéet prvkov súmernosti maju sústavy: jednoklonná (monoklinická), kosoštvorcová (rombická), štvorcová (tetragonálna), trojuholníková (trigonálna), šesťuholníková (hexagonálna) a kocková (kubická).

Z veľkého počtu kryštálových tvarov sme zobrazili aspoň niektoré príklady zo všetkých sústav. Minerály zväčša kryštalizujú v jednej určitej sústave a patria k jednému určitému typu priestorovej mriežky. Iné minerály toho istého chemického zloženia, no iného pôvodu môžu kryštalizovať v dvoch, pripadne i vo viacerých sústavách. Také minerály označujeme ako polymorfné alebo viactvarové. Jednotlivé typy polymorfných kryštálov sa nazývajú modifikácie; napr. diamant - grafit, kalcit - aragonit, pyrit - markazit atd'.