...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Vznik hornín

Pre klasifikáciu hornín ako rozhodujúce ukazovatele slúžia: podmienky vzniku, minerálne zloženie, chemické zloženie.Minerály, ktoré vznikli vplyvom rozličných geologických procesov, môžeme rozdeliť podľa zdroja energie, na účet ktorej vznikli na tieto dve hlavné genetické skupiny:

Vyvrelé (magmatické) horniny vznikli utuhnutím magmy alebo lávy. Na charakter horniny, ktorá vznikne z magmy majú veľký vplyv fyzikálne podmienky prostredia vzniku horniny. Podľa nich delíme vyvrelé horniny na hlbinné, žilné, vyliate.

Podľa klesajúceho obsahu oxidu kremičitého môžeme najdôležitejšie magmatické horniny zoradiť takto:
1. hlbinné vyvreniny: žula (kremeň, živec, sľuda, amfibol, pyroxén), syenit (živce, sľuda, amfibol, pyroxén), diorit (živec, amfibol, pyroxén, biotit), gabro (živec, amfibol, augit, biotit, olivín), peridot (olivín, pyroxény, amfiboly)
2. výlevné vyvreniny: kremenný porfýr, ryolit a liparit (kremeň, živec, biotit, pyroxén, amfibol), porfýr a trachit (živec, biotit, amfibol, pyroxén), znelec (živec, pyroxén, nefelín, prípadne leucit), andezit (živec, biotit, amfibol, pyroxén), čadič a melafýr (živec, resp. nefelín, leucit, pyroxén, olivín, sklo)
3. žilové vyvreniny: aplity a pegmatity (zloženie podobné hlbinným vyvreninám). Aplity sú jemnozrnné, pegmatity sú extrémne hrubozrnné

Usadené (sedimentárne) horniny vznikajú: usadením klastického materiálu, t.j. rôzne veľkých úlomkov hornín alebo minerálov vo vodnom prostredí alebo na súši, chemogénnym vyzrážaním z roztokov, činnosťou organizmov.

Podľa spôsobu vzniku rozlišujeme:
1. úlomkovité (mechanické, klastické) sedimenty
2. chemické sedimenty
3. organogénne (biogénne) sedimenty

Úlomkovité sedimenty (zvetrané častice roztriedené podľa mernej hmotnosti a veľkosti zŕn) môžu byť sypké, ako napr. štrky, piesky, spraše. V pevných usadeninách, ako sú zlepence, brekcie, pieskovce, opuka, sa voľné častice stmelili ílom, vápencom alebo kremeňom.

Chemické sedimenty vznikajú chemickým vylučovaním látok rozpustených vo vode odparovaním alebo zmenou chemického zloženia roztoku. Takto vznikli napr. kamenná soľ, sadrovec, vápence, limnokvarcity, limonit, bauxit.

Organogénne sedimenty, ako napr. krieda, vápence a rozličné druhy uhlia, vznikli nahromadením zvyškov odumretých živočíchov a rastlín. Zmiešané sedimenty, napr. slieňovec, obsahuje organogénne aj klastické zložky.

Pre klasifikáciu sedimentárnych hornín je okrem spôsobu vzniku a zloženia dôležitá veľkosť jednotlivých súčiastok. Stmelené hrubšie a ostrohranné úlomky nazývame brekcia. Stmelené hrubšie zaoblené obliaky označujeme ako zlepence. V pieskovcoch sú zrniečka (väčšinou kremeňa) omnoho menšie, niekedy nerozlíšiteľné voľným okom. Pieskovcom sa podobajú droby (tvorené kremeňom, živcami a opukou) a arkózy (vytvorené kremeňom a živcami). Ílovité horniny a vápence majú čiastočky menšie než 0,02 mm. Sú to napr. opuka, lupky, slieň, krieda, íly zložené z rozličných ílových minerálov (kaolinit, montmorillonit), vápenec, dolomit, kremeň a sčasti i sľudy.

Premenené (metamorfované) horniny vznikli premenou starších sedimentárnych alebo vyvrelých hornín ale aj skôr premenených hornín. Metamorfóza môže pôsobiť niekoľko rokov ale aj niekoľko desiatok miliónov rokov (regionálna premena). Najdôležitejšími faktormi premeny sú teplota a tlak.

Podľa pôsobenia metamorfných činiteľov rozlišujeme metamorfózu:
- kontaktnú: prejavuje sa v dotykových zónach intruzívnych telies a vzniká vplyvom tepla tuhnúcej magmy.
- kataklastickú: vzniká v hlbších zónach zemskej kôry vplyvom smerného tlaku.
- hydrotermálnu: je spôsobená horúcimi vodnými roztokmi, ktoré vyvolávajú lokálnu aj masívnu premenu v hornine.
- regionálnu: počas horotvorných procesov postihuje veľké oblasti, regióny

Premenené horniny sa vyznačujú výraznou orientáciou kryštálov, ktorá naznačuje, smer tlaku pri vzniku horniny. Veľkosť kryštálov naznačuje teplotu a tlak pôsobiaci počas vzniku horniny. Pre určovanie hornín je dôležité preskúmať: textúru a štruktúru, veľkosť zrna a minerálne zloženie premenenej horniny.