Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Rekonštrukcia štiavnických tajchov - na rade sú Kolpachy
zdroj:
www.zivotbs.sk
pridané:
4.8.2006

Tajchy patria k najväčším pýcham Banskej Štiavnice. Niektoré už prešli rekonštrukciou, no mnohé to majú ešte pred sebou. O tom, ako to vyzerá s vodnými nádržami v našom meste Štiavnický život informoval Ing. Václav Koleda (VK), vedúci strediska Odštepného závodu Banská Bystrica - Štiavnické Bane.

ŠŽ: Ktoré banskoštiavnické vodné nádrže sa majú v najbližšej dobe rekonštruovať?

VK: „Podľa aktualizovaného čiastkového projektu obnovy banskoštiavnických tajchov (z júna 2005) sa ako najbližšia chystá rekonštrukcia oboch kolpašských vodných nádrží. V súčasnosti už prebiehajú práce na inžiniersko – geologickom prieskume hrádzového telesa, výsledky ktorého poslúžia ako podklad pre projektovú dokumentáciu niektorých stavebných objektov v rámci rekonštrukcie. Konkrétny termín začatia rekonštrukčných prác ešte nie je stanovený.“

ŠŽ: Aké práce prebiehajú v súčasnosti?

VK: „Pred ukončením je rekonštrukcia VS Bakomi (začatá v r. 2005), kde pokračujú práce na vtokovom objekte a ovládaní dnových uzáverov. V krátkom čase sa začne s opätovným napĺňaním a overovacou prevádzkou. Po prvýkrát na štiavnických tajchoch sa pre utesnenie presakujúcej hrádze použila technológia tryskovej injektáže vŕtanej z koruny hrádze až do podložia hrádzového telesa. Zamedzením priesakov sa bude nádrž opäť prevádzkovať na jej pôvodnej hladine a nie dlhodobo zníženej o cca 4 metre.“

ŠŽ: Rekonštrukcie ktorých vodných stavieb už máme za sebou?

VK: „Ukončená bola jedna z najrozsiahlejších a technicky najnáročnejších rekonštrukcií svetového unikátu priehradného staviteľstva – vodnej nádrže Rozgrund (r. 1743 – S. Mikovíni). Dnes je nádrž v overovacej prevádzke pri maximálnej prevádzkovej hladine (703,50 m n.m.). Denne sa vykonáva súbor špeciálnych meraní, z výsledkov ktorých vieme, či sa neobjavujú anomálie znemožňujúce bezpečnú prevádzku.

Rozsiahlou rekonštrukciou prešla vodná nádrž Vindšachta, takmer úplne zaniknutá Belianska, Móderštôlnianska, vodné nádrže Banky, Evička, Malá Vodárenská, Klinger a aj najstaršia priehrada na Slovensku – 500 ročná Veľká Vodárenská. Tým sa naplnili ciele I. etapy Programu obnovy a koncepcie rozvoja historických vodných diel banskoštiavnického vodohospodárskeho systému.“

ŠŽ: Čo určuje poradie rekonštrukcií?

VK: „Po prevzatí historického banskoštiavnického vodohospodárskeho systému od predchádzajúceho správcu do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., so sídlom v Banskej Štiavnici (postupne od r. 1981 až po r. 1995) sa urobila analýza stavu a zostavilo poradie dôležitosti opráv jednotlivých unikátnych vodných stavieb. Väčšina nádrží nespĺňala kritériá bezpečného prevádzkovania. Hlavnými nedostatkami boli a stále aj sú kapacitne nepostačujúce (prípadne úplne zaniknuté) bezpečnostné priepady a nefunkčné dnové uzávery.

Z pôvodného počtu takmer 100 tajchov v okolí Banskej Štiavnice, 20 najvýznamnejších historických vodných stavieb zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO dnes spravuje SVP š.p. prostredníctvom svojho OZ Banská Bystrica, Závodom Povodie horného Hrona Banská Bystrica.

Prevádzkovaním špecializovanou vodohospodárskou organizáciou došlo k zásadnej zmene vo vnímaní a prístupu k obnove ojedinelého systému vodných nádrží.“

ŠŽ: Koľko budú rekonštrukcie stáť?

VK: „Cena jednotlivých rekonštrukcií sa odvíja od rozsahu a charakteru prác potrebných pre uvedenie často takmer úplne zaniknutých vodných diel do čo možno najpôvodnejšieho stavu.

Ukončená I. etapa Programu obnovy si vyžiadala vyžiadala finančné prostriedky v objeme prevyšujúcom 50 miliónov korún. Finančne veľmi náročné rekonštrukcie sú naplánované aj v prebiehajúcej II. etape.“

ŠZ: Budú sa tajchy ešte využívať aj na iné než rekreačné či rybárske účely?

Vk: „Áno. Už spomínaná vodárenská nádrž Rozgrund slúžila na zásobovanie mesta Banská Štiavnica pitnou vodou. Vykonaná rekonštrukcia prispela podstatnou mierou k zlepšeniu kvality vody v nádrži a od budúceho roka by sa mali obnoviť dodávky pitnej vody pre obyvateľov mesta a mestských častí napojených na nový vodovod. Pre potreby priemyselnej výroby dinasových stavív (Dinas Banská Belá) sa využíva voda z Halčianskeho tajchu. Ako posledný, Dolnohodrušský tajch, slúži aj dnes pre svoj pôvodný zámer – dodávka vody pre potreby úpravy zlatonosných rúd v obci Banská Hodruša. Voda v tajchoch slúži tiež ako bohatý študijný materiál pre študentov ekologických a environmentálnych odborov. V neposlednom rade je to hlavne krajinotvorná a estetická funkcia, kedy sa tajchy v okolí Banskej Štiavnice stali neodmysliteľnou súčasťou prírody a krajiny.“

zivotbs.sk