Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Paradoxná cesta novely banského zákona a zákaz používania kyanidov v banskom priemysle
zdroj:
Kremnické noviny, 1/2007
pridané:
18.1.2007

1. Začiatkom roka začal proces novelizácie banského zákona č. 44/1988. Občianske združenie Kremnica nad zlato podalo v rámci pripomienkového konania hromadnú pripomienku, ktorú podporilo svojimi podpismi 1824 občanov, v ktorej žiadalo zahrnúť do §30 zákaz kyanidového lúhovania podľa vzoru Českej republiky: „Pri úprave a zušľachťovaní nerastov, z ktorých sa dajú priemyselne vyrábať kovy, je zakázané použitie technológie kyanidového lúhovania alebo aj iných postupov využívajúcich kyanidové zlúčeniny. Tento zákaz platí pre samostatné použitie kyanidového lúhovania v akomkoľvek merítku i pre jeho použitie v kombinácii s inými metódami úpravy a zušľachťovania nerastov.“

2. Do medzirezortného pripomienkového konania v auguste tohto roka sa navrhovaná zmena dostala v tejto podobe „Pri dobývaní a úprave nerastov, z ktorých sa dajú priemyselne vyrábať kovy, je zakázané použitie technológie kyanidového lúhovania.”

3. Ale do legislatívnej rady vlády (14.11.2006) a do rady vlády pre verejnú správu (16.11.2006) sa už dostala takáto podoba:

„(5) Pri otvárke, príprave, dobývaní, úprave a zušľachťovaní nerastov, ak sa vykonávajú v súvislosti s ich dobývaním a likvidácii banských diel, je zakázané použitie technológie kyanidového lúhovania. Pri úprave a zušľachťovaní nerastov, z ktorých sa dajú priemyselne vyrábať kovy, zákaz podľa prvej vety platí, ak použitá technológia nie je v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja 15b), podmienkami ustanovenými osobitným predpisom 15c) a najlepšímí dostupnými technológiami upravenými v osobitnom predpise 15d).

(6) O výnimke podľa odseku 5 rozhodne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti organizácie, ktorá obsahuje a) technický popis technológie, ktorá sa má pri úprave nerastov použiť, b) technickú a inú dostupnú literatúru k navrhovanej technológii, c) vyhlásenie o zabezpečení použitia najlepšej dostupnej technológie z pohľadu ochrany života a zdravia zamestnancov a majetku a životného prostredia občanov. Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15d znejú: 15a) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 15b) § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 15c) § 26 až 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poznámka:

Druhá veta odseku (5) neguje prvú vetu tohto odseku, pretože použitie kyanidového lúhovania v banskom priemysle nie je v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, nie je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja, a tiež nie je v súlade s Obnovenou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja EÚ prijatou Európskou radou dňa 15.-16. júna 2006, uverejnenou pod č. 10917.06 - Rada EÚ. V súčasnosti nie je v záujme štátu dobývať nerast za cenu porušovania princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Odsek (6) porušuje Aarhuský dohovor, a to jednak právo na informácie o zásadných otázkach životného prostredia, jednak právo zúčastniť sa rozhodovania o týchto otázkach. Ak sa v Kremnici budú transportovať, manipulovať a používať 3 t kyanidu denne, mali by byť o tom občania okolitých obcí rozhodne informovaní a mali by mať právo sa k tomu vyjadriť. 5. Nakoniec ide na prerokovanie vlády (bez opakovaného pripomienkového konania) formulácia, v ktorej zákaz používania kyanidov bol celkom vypustený: (5) Pri úprave a zušľachťovaní nerastov, z ktorých sa dajú priemyselne vyrábať kovy, sa použije technológia, ktorá je v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja15b), podmienkami ustanovenými osobitným predpisom15c) a najlepšími dostupnými technológiami ustanovenými v osobitnom predpise.15d)

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15d znejú:

„15a) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

15b) § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

15c) § 26 až 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15d) § 5 a príloha č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Poznámka:

Hromadná pripomienka občanov o zákaze kyanidového lúhovania sa celkom vytratila. Pôvodný odsek 5 paragrafu 30 o tomto zákaze bol preformulovaný veľmi zložitým spôsobom, nedostatočne odkazuje na rôzne právne normy, len aby sa zahmlila podstata veci. Ako je možné, že nie je do úvahy braný postoj verejnosti (deklarovaný nielen OZ Kremnica nad zlato – dnes viac ako 3800 členov, ale aj Mestom Kremnica, Žiar a VÚC Banská Bystrica), ktorá odmieta kyanidové lúhovanie v banskom priemysle, pretože:

6. kyanidy sú zvlášť nebezpečné jedy

7. v banskom priemysle sa používajú vo výnimočne veľkých množstvách (napr. v Kremnici by sa mali podľa zámeru používať 3 t denne)

8. preto je riziko pri ich používaní obzvlášť vysoké

9. odporuje kritériám trvalo udržateľného rozvoja zapracovaným v Národnej stratégii trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bola schválená Národnou radou SR v apríli 2002.

- zabezpečenie ochrany zdravia ľudí
- zachovanie vysokej kvality zložiek životného prostredia – minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie,
- minimalizácia využívania neobnoviteľných zdrojov
- uprednostňovanie preventívnych opatrení pred odstraňovaním nežiadúcich následkov činností
- rešpektovanie možných rizík - vrátane neoverených
- zachovanie možností využívania existujúcich zdrojov aj pre budúce generácie

Je zarážajúce, že takýto závažný dokument nie je v novele akceptovaný. RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Kremnické noviny 1/2007