Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Staré banské diela - Kálnica
zdroj: www.zataze.sk
pridané:
12.9.2007

Lokalita Kálnica-Selec sa nachádza v Považskom Inovci na západnom Slovensku a pokrýva 28,1 km2. Už v 60.-tych rokoch tu prebiehal prieskum uránu. Boli tu uskutočnené rozsiahle vzdušné a geofyzikálne štúdie, ktoré potvrdili výskyt rádiometrických anomálií v regióne.


Kálnica

Ložiská uránového projektu Kálnica-Selec boli extenzívne skúmané a objavené štátnym podnikom bývalej Československej vlády - Uránovým prieskumom (UP). Prieskum a rozvoj tejto 28,91 km2 veľkého ložiska počas tohto obdobia zahŕňalo rádiometrické štúdie, geologické mapovanie, vzorkovanie, kopanie, 339 vrtov a prieskumné prístupové chodby k ložisku. Prieskum taktiež zahŕňal množstvo šácht, výkopov a troch prístupových chodieb navyše v rámci diamantového vŕtania. UP vykonal testovú ťažbu v troch chodbách naprieč mineralizovanými šošovkami a vyťažený materiál bol poslaný do bývalého Sovietskeho zväzu. Na začiatku 90.-tych rokov bol projekt zastavený vládou kvôli nízkym cenám uránu.

Objekty, ktoré prieskumom vznikli boli, podľa našich informácií, po ukončení prác riadne zabezpečené proti vstupu (odstrel vstupných portálov) a riadne oplotené a označené.

Na mieste sme vykonali obhliadku, pri ktorej sme zistili nasledovné:

1. Poddolované územie nie je riadne označené (v celom priestore sme našli iba jednu informačnú tabuľku s nápisom: Zákaz vstupu! Poddolovaný priestor! Táto tabuľka ležala na zemi na jednej z nespočetných vedľajších ciest a bola takmer nečitateľná kvôli vysokému štádiu korózie a rozkladu).

2. Odstrelený priestor bývalých vstupných portálov je neoplotený a neoznačený (aj napriek tomu, že v minimálne jednom prípade vznikol odstrelom hlboký skalný zráz).

3. V lokalite sa nachádza niekoľko neoznačených prepadlísk/depresií.

4. Zvyšky bývalého oplotenia – napr. kusy ostnatých drôtov natiahnutých rôzne medzi stromami predstavujúce potenciálnu hrozbu tak pre ľudí,  ako aj pre lesnú zver.

5. Z jedného vrtu vyteká voda neznámeho zloženia, viditeľne silne mineralizovaná, ktorá sa voľne vlieva do potoka pretekajúceho obcou Kálnica (nakoľko ide o vodu z prieskumnej uránovej štôlne je otázne, či táto voda spĺňa platné radiačné limity).

zataze.sk