Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Vecné bremeno v banskom zákone = ožobračovanie občanov?
zdroj: www.zivotbs.sk
pridané:
18.10.2007

V októbri 2007 bude Národná rady SR prerokovávať novelu zákona č. 51/1988 o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe. Popri novelizácii tohto zákona je opakovane navrhovaná zmena v banskom zákone, ktorá spočíva v doplnení paragrafu o vecnom bremene (§33a).

Podľa neho vzniká v neprospech fyzických osôb a právnických osôb - vlastníkov alebo iných oprávnených užívateľov nehnuteľností, na ktorých bol rozhodnutím obvodného banského úradu určený dobývací priestor, vecné bremeno, obsahujúce strpieť obmedzenia spočívajúce v

- povinnosti poskytnúť nehnuteľnosť na dobývanie výhradného ložiska,

- umožnení zamestnancom ťažobnej organizácie vstupovať na nehnuteľnosti, ktoré sú v dobývacom priestore,

- strpení umiestňovania a udržiavania dočasných zariadení, potrebných na výkon činností na nehnuteľnostiach v dobývacom priestore, atď.

Tento paragraf zmietli poslanci zo stola už pri novelizácii banského zákona na jar tohto roka. Je totiž jednoznačne v rozpore s Ústavou SR.

Uvalenie spomínaného vecného bremena by nielen obmedzilo vlastnícke práva vlastníkov a užívateľov pozemkov, ale tieto nehnuteľnosti by drastickým spôsobom znehodnotilo.

Pritom si treba uvedomiť, že na Slovensku je v súčasnosti určených približne 320 dobývacích priestorov, niektoré prekrývajú celé mestá a obce a sú rozsiahle niekoľko desiatok kilometrov štvorcových. Znamená to, že zmena v zákone by postihla tisícky vlastníkov.

Medzi dobývacie priestory patria napríklad Banská Hodruša, Banská Štiavnica, Kremnica, Medzibrod, Nižná Slaná, Pezinok, Rožňava, Špania Dolina, Slovinky, Rudňany, Gbely, Malacky, Nováky, Handlová, ale aj mnohé iné.

Dňa 14. 9. 2007 sa stretli v Kremnici starostovia obcí z regiónov Považského Inovca a Kremnice, aby upozornili na tieto súvislosti. Vyzývajú starostov obcí, ktoré majú vo svojich katastroch určené dobývacie priestory, alebo sa tam uskutočňujú prieskumné geologické vrty, aby žiadali poslancov NR SR o neschválenie takejto zmeny, ktorá jednoznačne nahráva súkromným ťažobným spoločnostiam v neprospech bežných občanov – vlastníkov nehnuteľností a bezprecedentným spôsobom porušuje ich základné práva zabezpečené ústavou. RNDr. Zuzana Balážová, primátorka Kremnice

zivotbs.sk