Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Banské odpady
zdroj: www.banskeodpady.sk
pridané:
23.12.2008

Internetový projekt Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Citujeme...

Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu”, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu je zameraný na vzdelávacie aktivity s cieľom zvyšovať odbornú prípravu študentov, mladých vedeckých pracovníkov, špecialistov z výskumných pracovísk a firiem pri hodnotení banských odpadov. Sústreďuje sa najmä na negatívny vplyv týchto odpadov na základné zložky životného prostredia, povrchovú a podzemnú vodu, pôdu a tiež na biosféru a v konečnom dopade na zdravie obyvateľstva.

Banské odpady predstavujú dlhodobé riziko z hľadiska zdravia obyvateľstva a využívania základných zdrojov, čo môže ovplyvniť ekonomický rozvoj banských oblastí aj po ukončení ťažby. Ťažba surovín je základný spôsob získavania zdrojov pre trvalo-udržateľný rozvoj, pri ktorom je nevyhnutné akceptovať environmentálne princípy, sformované na základe vedeckých a vedecko-technických poznatkov.

Ekonomický rozvoj a zvýšenie akceptácie Slovenska v Európskej únii bude spätý s environmentálnym riešením problému odpadov, vrátane banských odpadov. Naším cieľom je čo najefektívnejšie sa zapojiť a zároveň podporiť snahu EU riešiť problémy banských odpadov a využiť tento trend pre riešenie domácich problémov s banskými odpadmi. Projektom chceme upozorniť na aktuálnosť a možnosť manažovania banských odpadov na základe najnovších vedeckých poznatkov...

221 (36K)

banskeodpady.sk