Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Geologické zaujímavosti okolia Banskej Bystrice
zdroj: www.envigis.sk/geoporta
pridané:
23.4.2009

Stránka je skvelou exkurziou po okolí významného historického banského mesta. Z obsahu citujeme:

Predstavuje najzaujímavejšie geologické, geomorfologické a banícke lokality v obciach okolia Banskej Bystrice. Chceme pripomenúť aj miesta, kde sa vykonávala hutnícka činnosť, ktorou sa menila ruda na kovy. Upozorňujeme na pamiatky (aj keď často uchované len torzovite), ale aj staré mapy, plány, fotografie osôb, ktoré skúmali toto územie, zbierali a uchovávali doklady o týchto činnostiach, dnes už uložené v archívoch, alebo v zbierkach múzeí a sprístupňované v ich expozíciách a na výstavách. Pri každej lokalite sú krátke praktické odkazy o prístupnosti, historickom význame, zaujímavostiach, formách možného využívania a podľa charakteru aj o environmentálnych otázkach.

Aj keď materiál je určený verejnosti mesta, predsa len chceme povedať, že hlavným adresátom je školská mládež, ktorá už čoskoro sa stane hlavným nositeľom tradícii, propagátorom krás a hodnôt tohto územia. Budú aj rodičmi vychovávajúcimi svoje deti, vštepujúcimi do ich vedomia vzťah k tomuto kraju, hrdosť na jeho históriu a medzinárodný kredit, ktorý si vybudoval v Európe už pred viac ako 500 rokmi. A nebude to z našej strany vyvyšovanie, ak povieme, že to bol hlavne dar, ktorý mesto dostalo z okolitej prírody, výskyty rúd. Šikovní ľudia svojou prácou ich nachádzali, spracovávali, stali sa predmetom obchodu a využívania na mnohé aktivity rozvíjajúceho sa mesta.

Zároveň treba podotknúť, že hodnoty prírody okolia Banskej Bystrice dávajú možnosť pre ďalšie skúmanie a prezentovanie zaujímavých výsledkov. Autori budú radi, ak sa pripoja aj ďalší nadšenci na spoločné dotváranie tejto "živej stránky" v rámci otvorenej diskusie. Privítame možnosť doplniť tento súbor informácií o ďalšie materiály, napríklad o histórii baníctva a hutníctva, fotografie zaujímavých výtvorov prírody a podobne.

obr

envigis.sk/geoporta