Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Mineralia Slovaca
zdroj: www.geology.sk
pridané:
10.1.2010

Potreba založiť nový odborný geologický časopis bola v 60. rokoch minulého storočia zákonitým výsledkom zrýchľujúceho sa rozvoja geologických disciplín na Slovensku a ustavične rastúceho množstva nových poznatkov získaných geologickoprieskumnými organizáciami. Keďže sa pre dovtedajšiu slabú súčinnosť vedy a praxe nové geologické zistenia a poznatky nevyužívali v požadovanej miere, bolo nevyhnutné tok informácií od vedeckých inštitúcií do praxe a zároveň rýchlo rastúceho množstva nových geologických poznatkov z prieskumnej praxe do výskumných ústavov zintenzívniť prostredníctvom nového vedeckého a odborného periodika.

V roku 1967 skupina iniciátorov, ktorú tvoril J. Bartalský, P. Grecula a J. Slávik, pripravila programové vyhlásenie a riaditeľstvo n. p. Geologický prieskum sa finančne a právne zaručilo na vydávanie veľmi potrebného časopisu.

Po založení Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1968 sa časopis Mineralia Slovaca stal jej tlačovým orgánom. Hneď na prvom zasadnutí redakčnej rady 16. decembra 1968 sa rozhodlo, že časopis bude reprezentantom práve konštituovaného Slovenského geologického úradu alebo aj ďalších ústavov či organizácií, ktoré by nový úrad združoval. Predsedom redakčnej rady sa stal prvý riaditeľ Slovenského geologického úradu J. Slávik a Slovenskú geologickú spoločnosť zastupoval B. Leško. Na zaistenie vydávania sa 23. októbra 1969 vytvorilo združenie vydavateľov časopisu. Tvoril ho Slovenský geologický úrad, Slovenská geologická spoločnosť a Geologický prieskum Spišská Nová Ves, ku ktorým sa neskôr pripojil Inžiniersko-geologický a hydrogeologický podnik Žilina, Slovenské naftové závody Gbely, Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Geofond Bratislava a Geofyzika Brno. Vedeckým redaktorom sa stal P. Grecula a od prvopočiatku časopisu zodpovedal za jeho odbornú úroveň až do roku 2006, teda tridsaťosem rokov. Neskôr bol predsedom redakčnej rady J. Kuráň...

Celý článok a pdf vydania časopisu na: http://www.geology.sk/index.php?pg=min_slov.ms

307 (42K)
Mineralia Slovaca

geology.sk