Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
zdroj: www.muzeum.sk
pridané:
15.4.2010

História - popis

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) vzniklo ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu roku 1930. Múzeum od svojho založenia zhromažďovalo nielen prírodovedné, predovšetkým speleologické zbierky, ale aj zbierky etnografické, historické, archeologické ai. V prvom období pôsobenia sa orientovalo na kras Slovenska a región horného Liptova. Od roku 1949 sa zameriava výlučne na kras a jaskyniarstvo na Slovensku. V rokoch 1970-1981 tvorilo SMOPaJ jednu zo zložiek organizácie slovenského jaskyniarstva. Od roku 1981 sa jeho pôsobnosť rozšírila aj na ochranu prírody na Slovensku.

Hlavná budova múzea sa nachádza na Školskej ulici č.4. Ide o bývalý jezuitský kláštor z polovice 18.-teho storočia, ktorý múzeum získalo v roku 1949. Súčasťou múzea je pracovisko v Košiciach, ktoré sa orientuje najmä na problematiku dokumentácie Slovenského krasu.

Expozícia: Chránená príroda

Pozostáva z troch častí Chránená fauna – predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny, Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby, Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.

Expozícia: Minerály - výskyt, využitie, ochrana

Je dôkazom uvedomenia si podstaty existencie človeka na základe prírodných dejov. Cez vznik vesmíru, Slnečnej sústavy a planéty Zem sú charakterizované základné typy hornín. Z viac ako 400 minerálov z našich a svetových lokalít si pozornosť zaslúži zlato z Itaky – Rusko, síra z Machówa – Poľsko či antimonit z Kremnice, polodrahokamy a drahokamy.

Expozícia: Kras a jaskyne Slovenska

Sa člení na dve časti: Krasová krajina a Jaskyne a človek. Prvá časť je venovaná vzniku jaskýň, procesom krasovatenia a významným jaskyniam zaradeným do UNESCA, jaskynnej faune a flóre. Druhá časť charakterizuje využívanie jaskýň od praveku až po súčasnosť a je venovaná významným osobnostiam jaskyniarstva na Slovensku. Adresa: Ul. 1. mája 38, Liptovský Mikuláš Tel./Phone: +421 849 552 45 58

Expozícia: Fauna biotopov Slovenska

Nová expozícia je venovaná faune a jej rozmanitosti v rôznych biotopoch Slovenska, ktoré sú predstavené na paneloch. Vybrané biotopy spolu s ich najtypickejšími obyvateľmi sú v podobe diorám vyinštalované po obvode celej výstavnej miestnosti. Expozícia je tiež doplnená informáciami o systéme celej živočíšnej ríše a o kategóriách ohrozenosti živočíchov a spôsoboch ich ochrany.

Kontakt

Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel./Phone: +421 44 552 20 61
Fax: +421 44 551 43 81
E-mail: smopaj@smopaj.sk
Web: www.smopaj.sk

332
www.smopaj.sk

muzeum.sk