Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Slovenská Banská Cesta
zdroj: http://www.slovenskabanskacesta.sk
pridané:
21.11.2011

Získavanie a spracovanie kovov na území Slovenska siaha ešte do čias osídlenia inými národmi cca spred 4000 rokmi, intenzívnou banskou činnosťou a zakladaním prvých baníckych osád sa začali zaoberať naši slovanskí predkovia po prisťahovaní na tieto územia v 2.polovici 1.tisícročia. Vtedy sa rozvinulo baníctvo do takých rozmerov, že ďalších 1000 rokov až do konca 20.-teho storočia znamenalo progres rozvoja techniky a vedy a týmto významom ďaleko prekročilo hranice našej krajiny. Koniec 20.storočia znamená útlm banskej činnosti vo väčšine významných európskych ťažobných revíroch, preto je namieste zachovať a priblížiť do pozornosti aspoň vybratú najvýznamnejšiu časť hmotného baníckeho dedičstva aj na území Slovenska pre odbornú aj poznávateľskú verejnosť,ktorá je v starostlivosti ale aj mimo pôsobnosti odborných banských múzeí.

SBC je zdroj informácií pre všetkých

- pre všetkých,ktorí sa zaujímajú o baníctvo ,banícke a hutnícke dejiny a bansko-technické pamiatky
- pre ľudí,ktorí chcú spoznávať a ďalej v tomto diele tvoriť
- pre záujemcov, ktorí chcú pobyt na Slovensku tráviť v zaujímavých lokalitách

Cieľ projektu

- zvýšiť úroveň povedomia k ochrane technicko-kultúrno-historického dedičstva
- sprístupnenie a záchrana objektov,ktoré sú svedkami histórie alebo objektami zvláštneho významu z hľadiska jedinečnosti alebo technických unikátov
- zvýšenie záujmu o poznávací turizmus hlavne v regionoch po útlme banskej a tým aj priemyselnej výroby

Pre účely prezentácie významných ťažobných regionov boli banské mestá,obce, lokality a závody rozčlenené hlavne historicko-geograficky a podľa sortimentu ťažených surovín do 7 centier:

1. Malokarpatské baníctvo
2. Uhoľné baníctvo-Hornonitriansky hnedouhoľný revír
3. Štiavnicko-hodrušský a Kremnický rudný rajón
4. Baníctvo okolia Banskej Bystrice, Horehronia a Liptova
5. Baníctvo Spiša
6. Baníctvo Gemera
7. Okolie Košíc,Prešov a Slanské vrchy

Spolupracujúce organizácie a združenia

Projekt Slovenská banská cesta podporuje Ministerstvo hospodárstva SR, realizátorom základnej časti sú Rudné bane, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s pracovnou skupinou SBC

Viac: http://www.slovenskabanskacesta.sk

470
Náhľad

http://www.slovenskabanskacesta.sk