Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Ťažba drahokovových rúd na ložisku Šturec v Kremnici – podzemie – rozhodnutie
zdroj: http://www.kremnica.sk
pridané:
15.12.2013

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 3, ods. 6 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 o organizovaní miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 1 ods. 1 písm. c) v znení § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Ťažba drahokovových rúd na ložisku Šturec v Kremnici – podzemie “, ktorý predložil navrhovateľ – spoločnosť ORTAC, s. r.o., Banská cesta 27, 967 01 Kremnica, IČO 36 861 537, zastúpená JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokátom so sídlom Dukelských hrdinov 16, 960 01 Zvolen vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 1 zákona a po ukončení zisťovacieho konania vydáva podľa § 29 zákona toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Ťažba drahokovových rúd na ložisku Šturec v Kremnici – podzemie “, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Pre vykonanie navrhovanej činnosti sú porovnateľné a prijateľné obidva varianty č. 1 a č. 2 ale environmentálne prijateľnejší sa podľa zákona odporúča variant č. 2. Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov za podmienok uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Viac: http://www.kremnica.sk/2013/11/26/tazba-drahokovovych-rud-na-lozisku-sturec-v-kremnici-podzemie-rozhodnutie/

http://www.kremnica.sk