Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Slovenské baníctvo v r. 1918-1938 - Antimónové banské a hutné závody, úč.- spol.
zdroj:
Rudné baníctvo na Slovensku v r. 1918-1938, Zdeněk Němec
pridané:
30.3.2005

Antimónovú baňu v Čučme vlastnila pred vojnou fírma Odendall a Schalmann vo Viedni. Koncom vojny došlo k vnútorným zmenám, Schalmann sa vzdal priameho spoločníctva a firma potom vystupovala pod názvom A. Odendall a spol. vo Viedni. Po vzniku ČSR preložila svoje sídlo formálne do Čučmy. Úmrtím A. Odendalla prepukli medzi spoločníkmi spory a vedenia podniku sa nakrátko ujala A. Odendallová, zatiaľ čo huta vo Vajskovej zostala v správe E. Odendallovej za spoločníctva M. Titnerovej.

Majetkové spory sa bezútešne vliekli po dlhé roky a ochromovali prevádzku celého podniku. Viedenský antimónový kartel prudké majetkové spory podporoval. Protežujúc produkciu rakúskych antimónových výrobcov, vítal ochrnutie ťažby a výroby slovenských závodov. Pomery sa omnoho nezlepšili, keď sa v roku 1926 za spoluúčasti československého konzorcia rozhodli majitelia založiť účastinnú spoločnosť Antimónové banské a hutné závody.

Popri spoločnosti pôsobilo (a na nej sa aj podieľalo) samostatné konzorcium, ktoré vystupovalo ako Banská a hutná úč. spoločnosť UNION. Táto osobitná spoločnosť odkupovala v hute vo Vajskovej nespracovateľné koncentráty (zlatú síru), vznikajúce nedokonalým zhutňovaním rúd. Tieto koncentráty predávala predovšetkým nemeckým hutám. Za pomoci tejto skupiny došlo v roku 1930 k zásadnému obratu v pomeroch Antimónových závodov. Vtedy totiž väčšinu účastín skúpili Spojené chemické závody, ktoré v júni 1923 založila Sereďská továreň na umelé hnojivá a lučebniny, úč. spol., pod patronátom Moravskej agrárnej a priemyselnej banky. Spojené chemické závody sa začlenili do spoločnosti Antimónových banských a hutných závodov, prijímajúc zároveň aj ich pomenovanie. Aby sa celý tento majetkový presun dovŕšil a aby sa docielilo rýchlejšie vyrábané od roku 1931 vo Vajskovej.

Opis závodov:

Podnik vlastnil antimónovú hutu vo Vajskovej, v ktorej sa spočiatku pracovalo veľmi zastaralým spôsobom (železo ako zrážadlo). Až od roku 1930 sa huta začala postupne modernizovať a už od roku 1931 sa využívalo zlato, obsiahnuté v rudách, ktoré doteraz buď odchádzalo do odpadu, alebo sa v koncentrátoch vyvážalo (do Nemecka). Antimónová ruda sa dobývala v bani Gabriela, ktorá bola súčasťou banského závodu v Čučme (vyčerpaná v r. 1938). Od roku 1935 sa dobývalo i v baniach Matej a Vince. V ostatných čučmianskych baniach s veľkými zásobami rudy sa nedolovalo.

Závod v Spišskej Bani (Švedlár) mal otvorené bane Margit a Viktor. Okrem toho sa kutalo v Poproči a v Medzibrode n. Hr. Úpravne boli pri obidvoch banských závodoch. Čučmianska úpravňa pochádzala z polovice minulého storočia. Po dlhoročných pokusoch o zlepšenie úpravárenskej technológie sa v roku 1931 uviedla do prevádzky nová flotačná úpravňa. Flotáciou sa získaval až šesťdesiatpercentný koncentrát. V Spišskej Bani sa dostavala úpravňa toho istého typu v roku 1935. Začiatkom decembra 1937 sa začala výstavba novej modernej úpravne v Medzibrode n. Hr.

Rudné baníctvo na Slovensku v r. 1918-1938, Zdeněk Němec