Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

7 banskoštiavnických dominánt - Komorský dvor (Kammerhof)
zdroj:
Banská Štiavnica 7x7, E.Bujnová, I.Chovanová, Ľ.Lužina, J.Roháč, I.Roháčová, M.Šimkovic, 2003
pridané:
6.11.2006

Komorský dvor patrí medzi najväčšie stavebné celky v meste. Plnil špecifickú funkciu – po zániku hradu a opevneného komplexu na Starom meste (Glanzenberg) v polovici 15. storočia bol sídlom kráľovskej banskej komory a od polovice 16. storočia hlavných komorských grófov, ktorí spravovali bane, huty, mincovne, lesy a odborné školstvo v celej stredoslovenskej banskej oblasti.

V priestoroch Kammerhofu sa od ťažiarov vyberala urbura (daň z vyťaženej rudy) a vykupovala ruda. Vykonávalo sa tu aj čistenie rudy a odlučovanie zlata od striebra, overovala sa kvalita rudy a pod.

Dnešná stavebná podoba Kammerhofu je výsledkom mnohých stavebných premien, vďaka čomu sa stal priam galériou architektonických a výtvarných slohov. Archeologický výskum potvrdil, že na týchto pozemkoch stáli v čase formovania románskeho mesta na prelome 12. a 13. storočia vežovité objekty s výrobnou aj obytnou funkciou. V jednotlivých častiach Kammerhofu sa zachovali konštrukcie a prvky z románskej i gotickej fázy jeho stavebných dejín, súčasný výraz však určuje renesančná stavebná fáza, počas ktorej bol celok stavebne rozšírený.


Kammerhof

V čase tureckej expanzie sa Kammerhof začlenili do vnútorného okruhu mestského opevnenia, k severovýchodnému nárožiu pristavali vnútornú mestskú bránu (dnes už neexistuje). Z tejto prestavby sa však zachovali dve renesančné nárožné bašty a zvyšok opevňovacieho múru, ktorý pokračoval južne hore svahom k Novému zámku.

Hoci Kammerhof viackrát vážne poškodili požiare, zachovalo sa v ňom veľa cenných historických stavebných a výtvarných prvkov, z ktorých vynikajú kamenné renesančné portály, barokové nástenné maľby v interiéri a maľovaná výzdoba uličných fasád. Dnes v Kammerhofe sídli riaditeľstvo slovenského banského múzea a stála expozícia dejín baníctva a hutníctva (pozri v časti 7 rád...).

Banská Štiavnica 7x7, Eleonóra Bujnová, Iveta Chovanová, Ľubomír Lužina, Ján Roháč, Irena Roháčová, Michal Šimkovic, 2003