Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Historický vývoj mineralógie - vývoj v novoveku 2
zdroj:
A.G.Betechtin, Mineralógia, preklad M.Koděra, Slov. vydavateľstvo tech. literatúry, Bratislava, 1955
pridané:
22.12.2007

Počiatok vývoja ruskej mineralógie je úzko spojený s menom veľkého ruského učenca akademika M. V. Lomonosova (1711-1765). Tento výnimočne nadaný a všestranne vzdelaný človek, syn prostého sedliaka z Archangeľskej gubernie, vynikal nielen nad nemeckých učencov pracujúcich v Akadémii, ale v mnohom predstihol i najlepších učencov v celej Európe.

Vychádzajúc zo svojej »korpuskulárnej filozofie« vyslovil teóriu o stavbe kryštálových látok, rozvinul kinetickú teóriu plynov, mechanickú teóriu teploty, čím predbehol svojich súčasníkov takmer o celé storočie. Ako talentovaný chemik používal pri chemických procesoch kvantitatívnu analýzu, stanovil úlohu vzduchu pri horení organických látok a  dlho pred Lavoisierqm vyslovil zákon o zachovaní hmoty.

Vlastnými mineralogickými otázkami sa zaoberal Lomonosov len v druhej polovici svojej vedeckej činnosti. Už r. 1742 začal študovať minerály a zostavoval katalóg mineralogického múzea Akadémie vied. Krátko pred smrťou prichádza na myšlienku vydať Obščuju sistemu Rossijskoj míneralogii. Roku 1761 podáva v senáte návrh. aby sa po celom Rusku zbierali minerály rozličných pieskov, rozličných hlín podľa farby, ktoré by sa posielali do Petrohradu na štúdium. R 1765 obracia sa so žiadosťou na všetkých majiteľov závodov, »aby posielali na zostavenie ruskej mineralógie rudy svojich priemyselných kovov«. Žiaľ, neočakávaná smrť mu znemožnila uskutočniť túto myšlienku.

Ako nadšený vlastenec vydal svoje geologické práce v ruskom jazyku. Vo svojich dielach uvádza mnohé praktické rady pre hľadanie rúd. Treba poznamenať, že hol v úzkom spojení s banskými závodmi a mal veľký vplyv na ich vývoj.

A.G.Betechtin, Mineralógia