Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Špania Dolina - novodobá história baníctva
zdroj: www.herrengrund.sk
pridané:
8.7.2009

Majetková podstata podniku Špaňodolinské ťažiarstvo bola prenesená od 1. 1. 1946 do národného podniku Rudné bane a huty na farebné kovy, so sídlom v Banskej Bystrici. Bola vybudovaná flotačná úpravovňa na spracovanie primárnych a sekundárnych minerálov (tetraedrit, chalkopyrit, malachit, azurit, cuprit, kovelín, bornit) nachádzajúcich sa v haldách, pochádzajúcich zo stáročnej banskej činnosti. Okrem uvedeného závod od septembra 1976 až do júla 1980 spracúval kovohutnícku trosku z Banskej Štiavnice najskôr na medený, neskôr na kolektívny koncentrát. Celkom bolo spracované cca 75 tisíc ton trosky.

Koniec „medenej Španej Doliny“ zahájilo spracúvanie ortuťovej rudy dovážanej z Malachova - 3. júla 1985. Posledná meď bola na Španej Doline vyrobená 28. júla 1985.

Spracovala: Mgr. Jana Scholtzová, Zdroj: voľne publikované štúdie na internete (Z. Višňovcová), Zlatá kniha banícka, Zborník - Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne: Sombathy, Augustín, Husák, Švarcová (2005)

Obrázky: Banský závod a haldy na dolnom konci Španej Doliny, pohľad na zrekultivované haldy. Foto: rs

spd

spd

spd

herrengrund.sk