Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Hodruša - Hámre
zdroj: www.hodrusa-hamre.host.sk
pridané:
19.10.2009

Hodruša-Hámre

Obec Hodruša - Hámre s jej časťami - Banská Hodruša, Dolné Hámre a Kopanice sa nachádza na Strednom Slovensku, 165 km vzdialená od Bratislavy, na trase Bratislava - Zvolen, blízko mesta Žarnovica. Obec leží v nádhernom prostredí Štiavnických vrchov, rozložená v Hodrušskej doline a priľahlých kopcoch. Jej začiatok siaha od mostu cez rieku Hron v Žarnovici (230 m nad morom) a pokračuje hornatým údolím cez sedlo Červená studňa (791 m nad morom), až do starobylého mesta Banská Štiavnica.

Hodruša - Hámre je stredisková obec s 2351 obyvateľmi, ktorá vznikla spojením dvoch, dovtedy samostatných obcí Banskej Hodruše a Dolných Hámrov, ku ktorým sa v roku 1980 pripojili aj Kopanice. Týmto spojením vznikla jedna z najdlhších obcí na Slovensku, pozostávajúca z troch miestnych častí Banská Hodruša, Dolné Hámre a Kopanice.

Banská Hodruša

Pôvodne starobylá banícka obec, ktorej existencia sa spája s baníctvom a ťažbou zlato-strieborných rúd v 13. a 14. storočí. Prvá písomná zmienka sa spája s rokom 1352 s pôvodnou osadou Karlík, nachádzajúcou sa nad dnešnou Banskou Hodrušou na vrchu Kerling. Hodruša je jedným z najstarších baníckych osídlení v bansko - štiavnicko - hodrušskom rajóne. Pôvodné položenie osady sa viazalo výhradne na možnosť ťažby rúd banskou činnosťou. História a existencia Hodruše bola prakticky vždy pojená s 8 km vzdialeným mestom Banská Štiavnica, hoci sa viackrát v minulosti pokúšala o osamostatnenie a získanie privilégií slobodného banského mesta. Najväčší podiel na vzniku a rozvoji osídlenia mala vždy banská činnosť e existencia baní, preto sa stala v minulosti aj častým terčom tureckých vpádov (roky 1564, 1576 a 1578), ale aj miestom baníckych povstaní (najvýznamnejšie v roku 1525).

Úspechy baníckej činnosti sa spájajú s návštevami viacerých panovníkov a príslušníkov kráľovských rodín. Baníctvo v štiavnicko-hodrušskom banskom revíre dosiahlo vrchol v 18. storočí. Podľa písomných záznamov sa v rokoch 1600-1936 v revíre vyťažilo 47 ton zlata a 2577 ton striebra. Na čele Hodruše bol tzv. "viertelmeister", ktorý bol súčasne členom mestskej rady. Hodruša sa rozkladá okrem hlavnej, tzv. Hodrušskej doliny ešte vo viacerých vedľajších údoliach. Osídlenie týchto údolí si možno vysvetliť tým, že baníci si stavali domy v blízkosti baní, v ktorých pracovali. Strediskom Hodruše je rázcestie, kde odbočuje cesta doprava od hlavnej hradskej.

Kopanice

Pôvodne poľnohospodárska osada zaoberajúca sa tiež ťažbou dreva v okolitých lesoch, patrila pod hradné panstvo neďaleko hradu Šášov, ktorá v druhej polovici 15. storočia prešla do majetku hradu Revište.

Prví písomná zmienka sa viaže k roku 1352 a dotýka sa dlhodobého sporu mesta Banská Štiavnica a hradu Šášov. V 16. storočí najdôležitejšou a prevládajúcou zložkou hospodárskeho rozvoja Kopaníc sa stalo baníctvo. Po roku 1676 Kopanice s miestnymi baňami prešli pod Banskú komoru v Banskej Štiavnici.

Dolné Hámre

Pôvodne poľnohospodárska osada, ktorej stredoveké dejiny sú úzko spojené s neďalekým hradom Revište a k nemu prislúchajúcim majetkom. Najstarší písomný prameň sa viaže k roku 1391 v spojení s hradom Revište.

Prvé stopy osídlenia na dnešnom území Dolných Hámrov však nachádzame v dvoch na sebe nezávislých už v minulosti publikovaných nálezoch bronzových sekier s tulajkou, ktorých pôvod sa viaže na obdobie mladšej a neskoršej doby bronzovej 10. až 9. storočie pred naším letopočtom, čo dokumentuje prítomnosť lužickej kultúry v tejto lokalite.

Obyvatelia Dolných Hámrov sa v minulosti s najväčšou pravdepodobnosťou tiež zaoberali úpravou s spracovaním rudy v miestnych hámroch, z čoho je odvodený aj starý názov Hämmern a miestna lokalita Trosky. K významnejšiemu rozvoju osady dochádza v stredoveku v spojení s banskou činnosťou v neďalekej Hodruši a vybudovaním stúp na úpravu rudy s využitím vody z Hodrušského potoka a priľahlých tajchov.

Najdynamickejší rozvoj Dolných Hámrov nastáva koncom 19. storočia a počiatkom 20. storočia výstavbou továrne Sandrik. Továreň na výrobu strieborného a kovového tovaru postavila v rokoch 1895-1896 Gerambova Banská únia. V továrni sa malo spracovávať predovšetkým striebro vyťažené v baniach únie, a to na rôzne úžitkové a ozdobné predmety, pretože jeho cena na svetových trhoch poklesla.

306 (6K)
Hodruša - Hámre

hodrusa-hamre.host.sk