Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Hodruša - Hámre
zdroj: www.hodrusa-hamre.host.sk
pridané:
29.5.2010

Kultrúrno-historické pamiatky

V obci môžete nájsť približne 80 kultúrnych pamiatok. Hnuteľných pamiatok je 66 a nachádzajú sa väčšinou v cirkevných objektoch. Počet nehnuteľných sa pohybuje okolo 15. Celá oblasť patrí do pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. V tejto oblasti sa nachádzajú aj technické a kultúrne pamiatky; napr. vodné nádrže, banské diela... Najstarším postaveným objektom je rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša, ktorý sa nachádza v hornej časti Banskej Hodruše, kde bol podľa kanonickej vizitácie postavený v roku 1387 ako neskorogotická jednoľoďová stavba. Pozornosť púta aj cintorínsky kostol sv. Petra a Pavla z roku 1500.

Evanjelický kostol

Posvätil ho evanjelický superintendent z B. Štiavnice Ján Szerbríny roku 1845. Postavenie tejto jednoloďovej klasicistickej budovy s vežou stálo cca 7000 zlatých. Roku 1859 dodal banskobystický organársky majster Karol Kyselý do kostola osemregistrový organ za 750 zlatých. Pri kostole je dom, v ktorom bola ev. škola. V rokoch 1859 - 1895 bol v Hodruši ev. farárom Pavel Hečko, významný spisovateľ, historik, filozof a pedagóg.

Katolícky kostol sv. Mikuláša

Jednoloďový gotický kostol z roku 1387. Hlavný i vedľajší portál je neskorogotický, čo svedčí o prestavbe asi na konci 15. storočia. Nad presbytériom je gotická rebrová klenba. Loď kostola má plochý strop. Pod kostolom je krypta. Oltárny obraz znázorňuje patróna kostola. Pri schodoch vedúcich do kostola je pamätná tabuľa hodrušského rodáka, národovca a spisovateľa Františka Richarda Osvalda. Naproti kostolu je socha Sedembolestnej zo začiatku 19. storočia. Asi 120m od kostola ústi stará štôlňa "Galander" alebo Mikuláš spomínaná už v roku 1479.

Kostol sv. Petra a Pavla na cintoríne

Neskorogotická stavba zo začiatku 16. storočia. Kostol bol koncom 16. storočia opevnený. Svedčí o tom rok na reliéfe renesančnej brány vedúcej do cintorína (1580). Vnútorné zariadenie kostola je barokové z 18. storočia. Okolo kostola je cintorín. Pozoruhodným je na ňom hrob 23 obetí banského nešťastia, ktorí sa roku 1879 stalo na šachte Leopold.

Socha Immaculaty

Stojí pred bývalou závodnou budovou štôlne Finsterort. Baroková socha pochádza z roku 1765. Vedľa závodnej budovy boli štôlne Finsterort.

Klopačka

Nachádza sa oproti farskému kostolu, je to budova vežovitého tvaru. Nad pavlačou pod šindľovou strechou bola v minulosti upevnená drevená klopačka, na ktorú udieral klopačkár ráno pred fáraním baníkov, ale aj pri slávnostiach a pohreboch baníkov. Slúžila aj ako pozorovateľňa s vlastným signalizačným zariadením. Dnes je v nej upevnený zvon. Hodiny tu boli inštalované v roku 1790 a sú od olomouckého majstra Tomáša Tlačila.

Banícke pamiatky

Štôlňa Finsterort

Najstaršia zmienka o šôlni je z roku 1542. Roku 1583 bola dlhá 192m. Už roku 1628 začali v nej používať pušný prach. V rokoch 1608 - 1609 boli v nej banícke štrajky a nepokoje. V polovici 17. storočia bola v štôlni na čas prerušená aj ťažba, no práce sa opäť obnovili. Roku 1895 prevzal baňu od mesta Banskej Štiavnice, ktorému dovtedy patrila, banský erár. Naproti ústiu štôlne za potokom je závodná budova štôlne Finsterort. Sídlil v nej aj funkcionár bratskej pokladnice tzv. kramrichter, ktorý mal aj súdnu právomoc.

Závod Thiergarten

Nachádza sa vedľa cesty. Prvá zmienka o štôlni Thiergarten je z roku 1544. Roku 1571 ju prepožičali už ako dedičnú štôlňu. Roku 1630 bola jej horná časť dlhá 340 m. Dobývali sa ňou žily Thiergarten, Katarína a Anton. Závod patril naposledy ťažiarstvu Thiergarten, ktoré zaniklo asi roku 1892. Závodná budova bola prestavaná na školu. Dodnes stojí pred ňou socha sv. Kataríny. Vo vežičke závodnej budovy bol zvon z konca 18. storočia, uliaty kremnickým zvonolejárom. Dnes sa nachádza vo veži kostola sv. Petra a Pavla.

Dolný závod

V staršej dobe vystupoval pod menom štôlňa Šöpfer. Ústie štôlne Šöpfer je v doline Jalšová. Okrem tejto štôlne patrí k Dolnému závodu aj štôlňa Ján Nepomucký a Ján Krstiteľ. Ústie štôlne Jána Nepomuckého sa nachádza v komplexe budov Dolného závodu. Nad ním je socha patróna štôlne. Niekoľko metrov za ústím štôlne Jána Nepomuckého odbočuje štôlňa Jána Krstiteľa. Závod patril v rokoch 1778-1906 Gerambovej banskej únii, potom banskému eráru.

Nová štôlňa Anton

Ústi v Medenej doline ležiacej na ľavej strane poniže Dolného závodu. Štôlňa je vyrúbaná v smere žily Anton. Začala sa raziť v 18. storočí. Koncom 19. storočia nastal úpadok.

Viac na: http://www.hodrusa-hamre.host.sk/pamiatky.php

356
Hodruša

hodrusa-hamre.host.sk