Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Zborník Montánna história, roč. 2, 2009
zdroj: LC, s.r.o.
pridané:
4.9.2010

LC, s.r.o. práve vydala zborník Montánna história, roč. 2, 2009, zostavovateľ Miroslav Lacko, 420 strán (z toho 75 strán v plnej farbe).

Kolektív popredných slovenských historikov a špecialistov v oblasti dejín hospodárstva a techniky pripravil už 2. ročník ročenky Montánna história, ktorý prináša výsledky najnovších historických výskumov z dejín baníctva a hutníctva vo zväčšenom rozsahu. Nové, závažné poznatky prináša zborník o najstarších dejinách Banskej Štiavnice, prvom sídle Baníckej akadémie, či o Vrchnom inšpektorskom úrade v Smolníku, ako aj ďalších dosiaľ neprebádaných témach.

Obsah:

Roman HOLEC: Slovo na cestu

Štúdie:

Vladimír HUSÁK: Priemyselné dedičstvo v architektúre - Dokument a prameň poznania civilizačného vývoja Slovenska v európskom prostredí
Miroslav MINÁRČIC: Metačná listina svätoantonského panstva z roku 1266 a jej výpovedná hodnota k dejinám banskoštiavnického baníctva
Mikuláš ČELKO: K najstarším dejinám Banskej Štiavnice (Diskusný príspevok k štúdii Miroslava Minárčica)
Eva AUGUSTÍNOVÁ: Vydávanie vedecko-technickej a prírodovednej literatúry v stredoslovenskej banskej oblasti od konca 18. storočia do roku 1918 - Prehľadová štúdia
Mikuláš ČELKO: K problematike identifikácie priestorov začiatkov výučby na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici
Miroslav LACKO: Príspevok k archontológii Vrchného inšpektorského úradu v Smolníku v rokoch 1788 až 1871
Ľubomír MIHOK - Jozef PETRÍK - Peter ŠTEFANČA - Ján HLOBIL: Železiarske závody rodiny Andrássyovej
Peter SEMRÁD: Opáloví králi: Genealógia rodu Goldschmidt von Libanka
Ľubomír MIHOK - Jozef PETRÍK - Ľudmila MORAVČÍKOVÁ: Drevouhoľné vysoké pece v oblasti severného a severovýchodného Slovenska
Eugen KLADIVÍK: Železorudná baňa v Rákoši vo vlastníctve Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti
Rudolf MAGULA: Z histórie baníctva Banskej a hutnej spoločnosti v Bindte v rokoch 1856 až 1939
Eugen KLADIVÍK: Antimónový závod v Čučme pod správou Antimónových baníckych a hutníckych závodov, úč. spol. v Banskej Bystrici
Miroslav LACKO: Vražda v Dolných Hámroch v roku 1940: Epizóda z histórie podniku Sandrik
Eugen KLADIVÍK: Bane Medzibrod a Dolná Lehota - Lom vo vlastníctve Antimónových baníckych a hutníckych závodov, úč. spol. v Banskej Bystrici

Pramene:

Miroslav LACKO: Medzev v roku 1938 (Jeden dokument k okolnostiam atentátu na Franza Karmasina)

Články:

Peter CENGEL: Metalurgické súvislosti zavedenia výroby surového železa na Slovensku

Správy:

Peter SEMRÁD: Mineralogické a banícke múzeum Jakuba Drevennáka

Osobnosť:

Ing. Eugen Kladivík, CSC. - život v znamení montánnej histórie

Bibliografia:

Výberová bibliografia k dejinám baníctva a hutníctva na Slovensku za rok 2008

Zborník v cene 20 eur (+ balné a poštovné) si môžete objednať na adrese:

LC, s. r. o.
Mlynské Pole 10
900 91 Limbach
firmalclimbach@gmail.com

Pri objednávke uveďte spôsob platby: na dobierku alebo prevodom.

LC, s.r.o.