Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

120 rokov múzea v Kremnici
zdroj: http://muzeumkremnica.sk
pridané:
15.1.2011

V roku 2010 si pripomíname jubilejné 120. výročie založenia múzea v Kremnici. Múzeum sa tak radí medzi najstaršie múzejné inštitúcie na Slovensku. Oficiálne počiatky múzea siahajú do 19. storočia, avšak v Kremnici sa pamätihodné predmety zbierali oveľa skôr. Mesto si ich uchovávalo medzi tzv. klenotmi, o ktorých je najstaršia známa písomná zmienka z roku 1724. Magistrátom zozbierané predmety sa stali základom múzea a tvoria jeho najstaršie a najcennejšie jadro. Pomerne veľkú časť z týchto predmetov tvorili už v tom čase mince a medaily, čo vyplývalo z bohatej tradície mincovníctva v Kremnici.

Vznik Kremnického múzea

Oficiálne múzeum založil v roku 1890 archivár a historik Pavol Križko. V uvedenom roku vyčlenil z mestského archívu predmety muzeálnej povahy a vytvoril najstaršiu múzejnú expozíciu. V roku 1955 došlo k odčleneniu múzea od archívu. Zásluhu na tom mali najmä archivár Teodor Lamoš a prvý riaditeľ samostatného múzea Otto Hellenstein. Múzeum sa presťahovalo do novej budovy a stalo sa organizáciou s celookresnou pôsobnosťou. V roku 1956 múzeum odkúpilo od kremnickej mincovne kompletný materiál z celoštátnej výstavy o jej dejinách. Tieto predmety sa stali základom novej stálej numizmatickej expozície múzea.

Múzeum mincí a medailí

Pôvodne regionálne múzeum sa čoraz viac profilovalo ako odborná numizmatická inštitúcia. Tento trend vyvrcholil v roku 1976 pretransformovaním múzea na špecializované celoštátne Múzeum mincí a medailí. Dôsledkom toho bolo okrem iného sprístupnenie novej stálej expozície Z dejín baníctva, mincovníctva a medailérstva (1978). Múzeum sa od tej doby zameralo na ešte aktívnejšie dokumentovanie činnosti kremnickej mincovne, na numizmatiku, medailérstvo a filateliu. V roku 1983 bola na jeho pôde založená tradícia kremnických medailérskych sympózií, ktorá trvá dodnes. V rokoch 1985, 1989 a 1993 múzeum usporiadalo tri ročníky úspešných Medzinárodných kvadrienále medailí

Po nežnej revolúcii

Po roku 1989 došlo k viacerým zmenám v spojitosti so zriaďovateľom múzea. Od začiatku roku 1991 prešlo pod právomoc Ministerstva kultúry a od 1. januára 1992 do pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Napokon od 1. apríla 1994 bolo, vzhľadom na svoju numizmatickú profiláciu, delimitované pod Národnú banku Slovenska.

NBS a numizmatika

Po začlenení Múzea mincí a medailí pod NBS došlo k prehĺbeniu numizmatickej špecializácie múzea a k ďalšiemu skvalitneniu jeho odborných a prezentačných činností. Do múzea pribudli tisícky nových numizmatických predmetov, reštaurovali sa zbierky vo fondoch regionálnej histórie a výtvarného umenia. Bohatá bola i výstavná činnosť. Okrem množstva domácich numizmatických a historicko-umeleckých výstav, zorganizovalo múzeum napríklad sériu výstav Mince a medaily zo Slovenska, ktoré boli prezentované v USA (1994), Mexiku (1995), Portugalsku (1996) a Holandsku (1999).

Ocenenia

Múzeum mincí a medailí získalo za svoju prácu významné celoslovenské ocenenia. V roku 1996 to bola cena časopisu Pamiatky a múzeá za obnovu areálu Mestského hradu v Kremnici. V rokoch 2003 a 2007 sa múzeom stalo Múzeom roka na Slovensku v skupine Špecializované múzeá a galérie s celoslovenskou pôsobnosťou.

Viac: http://muzeumkremnica.sk/sk/uvod/z-historie-muzea

384
Múzeum Kremnica - web

http://muzeumkremnica.sk