Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História banítva

Moštenica
zdroj: http://www.mostenica.eu
pridané:
3.8.2012

Mosnyce (1340) Gaza Mosthenicze (1513), Hütten Moschenitz (1563), Moschenitz (1622), Mostenitz(1780). Napriek skutočnosti, že prvá písomná zmienka o území „terra Mosnicze“ pochádza z roku 1340 a o ťažbe medenej rudy v jej okolí, územie bolo osídlené už v čase mladšej a neskorej doby bronzovej (1200 až 800 pnl.), čoho dokladom je Hradište - hradisko postavené na nedostupných svahoch a opevnené predpokladanou priekopou na východnej strane ľudom lužickej kultúry.

16. marca 1495 bola uzavretá spoločná zakladacia zmluva Banskobystrického mediarskeho podniku, ktorý sa stal na prelome stredoveku a novoveku najvýznamnejšou obchodnou spoločnosťou. Na tento podnet vznikla obec Moštenica na území podkonického chotára okolo novovybudovaných hút - scedzovacej (tzv. nemeckej) a rafinačnej (tzv. poľskej), ktoré boli od r. 1503 do zač. 18.stor. dôležitým článkom Banskobystrického mediarskeho podniku. Spoločnosť zmodernizovala banskú výrobu, skoncentrovala ťažbu i dopravu . Tu sa vyše 200 rokov spracúvala bohatá surová meď zo Španej doliny a Starých hôr.

V obci je dodnes vidieť telesá náhonov vodných kolies, ktorými sa spojili dva potoky na pohon scedzovacej huty. S výstavbou hút súvisel aj rozvoj obytných a podnikových domov. Keď v polovici 16. storočia zaznamenala mediarska spoločnosť najväčší rozmach výroby medi a striebra dala postaviť tiež administratívnu budovu, nad vchodom ktorej (dnes sídlo Obecného úradu a obchod) je dodnes zachovaný nápis:

1 5 6 1

FERDINAND. D. G. ELEKTVS. ROMANOR. IMP. S. A. GR. H. V. BG. REX. INF. HI. AR. AV.

FERDINAND Z BOŽEJ MILOSTI VYVOLENÝ RÍMSKY CISÁR, VLADÁR NEMECKA, KRÁĽ UHORSKA, ČESKA, KNIEŽA ŠPANIELSKA, VOJVODA RAKÚSKY


V obci sa nachádza klasicistický kostol Povýšenia sv. kríža z r. 1846 s obrazom Ukrižovania od J. B. Klemensa, ktorý bol postavený na základe písomnej žiadosti cisársko-kráľovskej komory na podnet obyvateľov Moštenice a Hiadľa.

V roku 1921 bola v Moštenici zahájená výstavba prvého Robotníckeho domu na Slovensku a tiež bola založená telocvičná jednota. O niekoľko rokov neskôr bolo vybudované volejbalové ihrisko. V obci Moštenica sa narodil 25.3.1931 aj niekoľkonásobný majster sveta a olympijský víťaz vo volejbale Bohumil Golian– najúspešnejší slovenský volejbalista histórie.

Obec Moštenica sa v rokoch druhej svetovej vojny stala súčasťou Partizánskej republiky ( Rudlová, Selce, Sásová, Priechod, Špania Dolina, Uľanka, Turecká, Richtárová, Staré Hory, Donovaly, Baláže, Kalište, Moštenica, Korytnica, Hiadeľ, Podkonice a Slovenská Ľupča), ktorá sa vytvorila po hrdinskej, dvojmesačnej obrane (29. august - 27. október 1944) slobodného povstaleckého územia proti nacistickým divíziám wehrmachtu a SS v novembri 1944.

Povstalecké ozbrojené sily - prvá československá armáda na Slovensku a partizánske jednotky ustúpili do hôr a prešli na partizánsky spôsob boja proti nemeckým, maďarským a iným okupačným a fašistickým jednotkám spolu s partizánskymi jednotkami brigádou Smrť fašizmu pod velením mjr. N. V. Volkova, brigádou Pomstiteľ s veliteľom mjr. S. G. Morozovom, špeciálnym partizánskym oddielom Vpred, Stalin a Pobeda. Obec Moštenica bola oslobodená dňa 23.3.1945.

432 (55K)
Moštenica

http://www.mostenica.eu