Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Aragonit
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané
2.8.2005

Názov má podľa Aragónie v Španielsku, kde ho našli koncom 18. storočia. Spočiatku ho považovali za apatit. Len neskoršie sa zistila jeho pravá podstata uhličitanu vápenatého a jeho polymorfia s kalcitom. Kryštalizuje v kosoštvorcovej sústave a je hlavnym členom skupiny kosoštvorcových uhličitanov. Chemický vzorec má zhodný s kalcitom CaCO3. Jeho kryštály sa podobajú hexagonálnym, pretože uhly medzi plochami prizmy sú približne 120°.


Pseudohexagonálne kryštály aragonitu zo Španej Doliny

Podľa zakončenia sa rozoznávajú kryštály aragonitu trojakého typu. Je to typ horenecký - stĺpcovité kryštály zakončené dómou, typ sicílsky - kryštály zakončené spodovou plochou, typ železnorudný (hrotitý) - zakončenie kryštálov strmou pyramídou a brachydómou (výskyt v dutinách sideritov). Utvára aj agregáty vrstevnaté, pruhované, niekedy nezreteťne vláknité nazývané žriedlovec, alebo agregáty nazývané hrachovec - zložené z väčších a menších guľôčok. Medzi jeho najkrajšie odrody patrí odroda nazývaná železný kvet. Je to snehobiely, kríčkovitý aragonit s jemne vláknitým ihličkovitým vnútorným slohom, ktorý pripomína koraly. Farba je biela, zelenkastá i modrastá. Kryštalický aragonit má len mineralogický význam, najmä pre rôznorodosť a skutočnú krásu takmer všetkých kryštálových tvarov. Aragonit nie je stálou modifikáciou uhličitanu vápenatého. Pri zahriatí na teplotu približne 450 °C sa mení nenávratne na kalcit, ktorý je za obyčajnej teploty stály.

Zo Slovenska sú známe takmer všetky jeho formy a odrody. Vo forme hrachovca sa vyskytuje v Dolných Lelovciach (Nováky) a Leviciach. Hrotité kryštály pochádzajú z ložísk železných rúd tvorených sideritom pri Spišskej Novej Vsi a z ložísk magnezitov z okrových nadložných vrstiev v Podrečanoch pri Lučenci. Známy je aj z dutín vyvrelých hornín, ako napríklad z čadičov pri Konrádovciach (okres Rimavská Sobota) a menej v Mačkaluku (okres Lučenec). Z trhlín pieskovcov s dolomitickým tmelom na ložisku Špania Dolina pochádzajú veľmi krásne, prizmatické, šesťboké dvojčatné a trojčatné kryštály aragonitu, s prevládajúcou bázou. Často predstavujú tieto kryštály pseudomorfózy (kla-motvary) kalcitu po aragonite. Vo forme železného kvetu je známy z metamorfovaných vápencov pri Hrádku, v známej Ochtinskej aragonitovej jaskyni, ako aj na menších výskytoch pri Jelšave.

Vzhľadom na to, že sa vyskytuje vo viacerých formách, Je potrebné i diferencovať potrebu ochrany. Nálezy v jaskyniach sú chránené úplne. Rovnako všetky nálezy pseudohexagonálnej formy zo Španej Doliny. predovšetkým preto, že sa zachovali len z tejto lokality, mali by byť evidované a mala by sa im venovať príslušná starostlivosť. Pri ihličkovitých formách, ktoré sú najčastejšou formou, možno za vzácne považovať tie, kde dĺžka ihlíc presahuje 5 cm s výnimkou výzdoby jaskýň.

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972