Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Horné Pršany - Kremenia (okres Banská Bystrica)
zdroj:
Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca
pridané: 26.12.2005

Prístup: Obec Horné Pršany je dostupná autobusovou dopravou. Z konečnej zastávky SAD je potrebné ísť pešo na horný okraj obce, pravouhlo zabočiť doľava na najvyššie položenú ulicu obce a z tej potom odbočiť na prvú poľnú cestu vpravo. Asi po 100 m sa táto cesta rozdvojuje - pokračujeme ďalej ľavou cestou cez polia až na okraj lesa. Vľavo pri lese je lúka (približne pri záchyte prameňa s kovovým poklopom prejdeme na lúku) a po cca 50 m zídeme do lesa. Po miernom klesaní obídeme skalnú plošinku a prídeme k jaskynke. Čas trvania: cca 20 minút.

Geologická charakteristika: Pre okolie Banskej Bystrice je charakteristické mozaikovité prelínanie sa geologických fenoménov. Na tomto území sa stýkajú horniny, ktoré vznikli v dôsledku neogénneho vulkanizmu a horniny staršie, ktoré vznikli v sedimentačnom priestore druhohorných morí a v dôsledku alpínskych vrásnivých pohybov sa tak vytvorila pre Karpaty typická príkrovová stavba. V okolí tejto lokality nachádzame horniny krížňanského i chočského príkrovu. A aby tvorivý dej prostredia dostal ešte jednu pozoruhodnosť, v dôsledku doznievajúcej sopečnej činnosti sa uvoľnili cesty po zlomoch pre roztoky bohaté na SiO2. Výsledkom ich pôsobenia v Kremnických vrchoch sú nielen zlatokremenné žily, výskyty i ložiská rúd antimónu, ortuti, či arzénu, ale aj rozsiahle prejavy silicifikácie (prekremenenia). Ich výsledkom v okolí Banskej Bystrice sú ložiská ortuti (širšie okolie Malachova), arzénu (nálezy realgáru a auripigmentu pri Tajove a Králikoch), ale najmä rôzne intenzívne prejavy silicifikácie (vytvára sa zmes kremitých nerastov ako sú opál, chalcedón, kremeň a ich ďalšie rôznofarebné odrody). Takýmto spôsobom vznikli napr. opalizované kmene v Badíne, na Povrazníku a taktiež opalizované dolomity na Malachovských skalkách i viacerých ďalších lokalitách smerom na Horné Pršany.

Typovo nepochybne najkrajším územím je Kremenia. Je budovaná strednotriasovým dolomitom krížňanského príkrovu. Intenzívne rozpukanie dolomitu pri násune súvrství umožnilo preniknúť kremitým roztokom do týchto trhlín, vyplniť ich a ztuhnúť. Všetky ostatné procesy už mali charakter exogénnych (vonkajších) procesov zvetrávania. Ich výsledkom je dnešná podoba jaskyne v Kremení. Výberové zvetrávanie menej odolných dolomitových jadier podmienilo vznik systému dutín s množstvom krásnych mikrotvarov. Nepochybne sa tu uplatnili aj procesy mrazového zvetrávania. A aby výpočet bol ešte kontrastnejší aj krasového zvetrávania. Na mnohých miestach stropu sa aj v súčasnosti tvorí vápnitý sinter i s náznakmi stalaktitov - brčiek (škoda len, že rýchlejšie ako rástli ich človek odbil ...).

Pre úplnosť je ešte potrebné dodať, že v okolí boli aj pokusy o ťažbu silicitu, podľa miestneho podania na kolesá určené na drvenie rôznych zŕn.

Z mineralogického hľadiska silicity sú tvorené spravidla chalcedónom, opálom a jeho odrodami ako kašolong, ďalej jaspisom a zmesou týchto nerastov a ich farebných odrôd s hematitom, limonitom a podobne. Kryštáliky kremeňa sú zriedkavejšie, veľmi drobné a vypĺňajú malé dutinky. Ako rarita sa spomína dokonca nález drobnej šupinky zlata v týchto silicitoch.

Využiteľnosť pri environmentálnej výchove: Územie je od roku 1997 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Poskytuje veľa krásnych ukážok pre vytváranie vzťahu k prírodným hodnotám i pochopeniu procesov, ktoré viedli k ich vzniku. Ak hovoríme, že odobratie vzoriek z týchto tvarov zakazuje zákon, máme na mysli zákon v nás. Ak si uvedomíme časovú dimenziu vzniku, nenarušme ju chvíľkovou nerozumnosťou. Nakoniec množstvo úlomkov v suti, či v potoku môže uspokojiť vašu túžbu mať a využívať vzorku na svoje poznanie alebo výchovu k poznávaniu iných.

Geologická stavba a ložiská nerastných surovín okolia Banskej Bystrice, Exkurzný sprievodca